لزوم ایجاد زیرساختها در راستای توسعه شهری

Jahan e-Sanat - - News -

تیمهای عملیاتی سازمان عمران شهرداری ساری در ادامه توسعه روند پروژههای عمرانی با محوریت تقویت زیرساختهای شهری، احداث کانال در مس//یر کمربندی شمالی و انتهای کوی بهار از خیابان ارم را در دست اقدامدارند.برپایهاینگزارشسیدکمالآقامیری،مدیرعاملسازمانعمران با بیان این مطلب، اظهار داشت: متخصصان ما در سازمان عمران در سالی کهگذشتنیزبهبحمدالهلدراجرایپروژههایعمرانیبامحوریتتقویت زیرساختها از جمله احداث کانالها به منظور هدایت آبهای سطحی، بازگشایی معابر مختلف و راهسازی و آسفالت به منظور سهولت در عبور و مرورشهروندانتوفیقاتخوبیرانصیبشهروندانحقشناسسارویکرده استبهطوریکهبااجرایبیشاز51 کانال،اینکشاهدحجمبسیارکمتری از آبگرفتگی در معابر عمومی شهر در زمان بارشهای شدید باران هستیم و پروژهای همچون کانال اسپیورد به طول دو کیلومتر با آن حجم وسیع یا کانالخیابان22 بهمنیاکمربندیجنوبیباسختیهایبسیارامابهصورت شبانهروزی اجرا و به اتمام رسیده است که بیان نام این مناطق نشان از آن دارد که شهرداری و متقابال سازمان عمران به عمران و آبادانی همه مناطق شهر، نگاهی یکسان دارد و در بحث روانسازی نیز ترافیک گذشته ساری در این شهر کمتر رخ میدهد .

مهدی جمالینژاد در دیدار با مش//اور وزیر در امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور و هیات همراهش با اشاره به اینکه اصفهان بزرگترین و تاریخیترین کالنشهر از بین هشت کالنشهر ایران است، اظهار داشت: این شهر طی تاریخ مهد اتفاقات بزرگ در کشور بوده و در بازهای از زمان حاکمیت منطقه بسیار وسیعی از آسیای میانه را برعهده داشته است. وی با اشاره به اینکه اصفهان در دوران مختلف تاریخی از جمله آل بویه، سلجوقیه و صفویه پایتخت کشور ایران بوده است، اضافه کرد: بسیاری از آثار تاریخی که امروز در سطح این شهر مشاهده میشود متعلق به دوران صفویه است ضمن اینکه در گوشه و کنار این شهر نیز آثار زیادی از دوران مختلف تاریخی مشاهده میشود.جمالینژاد با اشاره به اینکه با خواهر خواندگی اصفهان و سنگاپور و ایجاد دیپلماسی شهری میتوان به توسعه روابط دو کشور ایران و سنگاپور در دیگر بخشها نیز کمک کرد، افزود: در واقع دیپلماسی شهری پیش زمینهای برای دیپلماسیهای رسمی بین دو کشور است.وی همچنین به لزوم استفاده از ظرفیتهای علم و فناوری در سنگاپور اشاره کرد و گفت: ما همه توان خود را برای بهرهبرداری از تحوالت ایجاد ش//ده در سنگاپور به کار خواهیم گرفت. شهردار اصفهان تصریح کرد: همچنین توجه به تبادالت فرهنگی بین اصفهان و سنگاپور میتواند بستری مناسب برای توسعه روابط اجتماعی، اقتصادی و بازرگانی دو کشور ایران و سنگاپور باشد.

مراسم بهرهبرداری از پروژههای هدایت آبهای سطحی و اجرای آسفالت به طول0012 متر در مسیر خیابانهای فرجام و امام علی )ع( واقع در بیست متری فرهنگیان کوی بیانی با حضور سید محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت, فاطمه شیرزاد سخنگوی شورای اسالمی شهر رشت, مظفر نیکومنش نائب رییس شورا, فرامرز جمشیدپور معاون عمرانی شهرداری، عاشری مدیر منطقه 5 شهرداری رشت برگزار شد.سید محمدعلی ثابت قدم در این مراسم ضمن تبریک سال نو و گرامیداشت میالد امام علی)ع( و روز پدر اظهار داشت: موضوع مربوط به ایجاد زیرساختها با تمرکز ویژه به مناطق و محالت کم برخوردار دههها از روند توسعه شهری دور بوده اما امروز مدیریت شهری با دوری از نگاه تمرکزگرایانه توجه ویژهای به زیرساختهای مناطق کم برخوردار دارد.شهردار رشت ایجاد زیرساختها در راستای توسعه شهری را نگاه حاکمیتی و از اهداف جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد و گفت: با توجه به گذشت یک سال از چشمانداز ترسیم شده امید است مسیر و روند اشتغالزایی را به گونهای ادامه دهیم تا در پایان سال 98 به نقطه مطلوب آن دست یابیم.وی افزود: اگر نتوانیم اقتصاد پایه را در شهر ایجاد کنیم هیچوقت نمیتوانیم مشارکتکننده واقعی را در توسعه شهری داشته باشیم.ثابت قدم هویت بخشی به محالت را گام دیگری در توسعه شهری خواند و یادآور شد: برای تبدیل توسعه شهر از شعار به عمل در سایه هویت بخشی به محالت باید درآمد پایدار مبتنی بر اشتغال پایدار ایجاد کرد.شهردار رشت یادآور شد: برای ایجاد فرآیند اشتغال پایدار باید گامهایی براساس عقالنیت و به دور از هرگونه احساس مبتنی بر انظباط و سرمایهپذیری در محیط رقابتی برداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.