48 هزارواحدمسکنمهرمشکلدادگاهیدارد

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر راهوشهرس//ازی در مراسم سالگرد تاسیس بنیاد مسکن انقالب و حساب 100 امام گفت: فقط 130 هزار واحد مسکن مهر باقیمانده است کهساختاکثرآنهاباالی08 درصدپیشرفتفیزیکیدارد.سیاستدیگر ما این است که ساختوساز توسط بخشخصوصی انجام و دولت از ساخت مسکن خارج شود. حتی برای گروههای کمدرآمد هم سازمانهای اجتماعی ورود کنند نه دولت.

آخوندی سیاست دیگر وزارت راهوشهرسازی را توانمند کردن مخاطب اصلی بخش مسکن شامل زوجهای جوان و خانهاولیها، ساکنان بافتهای فرسودهوحاشیهنشیناندانستوتصریحکرد:یکیدیگرازکارهاییکهدرپی انجامآنهستیم،افزایشتسهیالتخریدیاساختمسکنازطریقپسانداز است که قدرت خرید خانوار را تا هفت برابر افزایش میدهد.

وی کمترین نرخ س//ود تسهیالت را در بخش مسکن و از سوی بانک مسکن ذکر و عنوان کرد: برای اجرای طرح افزایش قدرت خرید مردم به س//اکنان بافتهای فرسوده یا حاشیهای تسهیالت با سود هشت درصد و ساکنانسایربافتهاتسهیالتبانرخسود5/9 درصدپرداختمیکنیمکه در نوع خود، کمترین نرخ سود تسهیالت است. همچنین سال گذشته551 هزار فقره حساب پسانداز در بانک مسکن برای دریافت تسهیالت داشتیم. این کار مسکن را از سوداگری خارج کرده و به سمت تقاضای واقعی خرید سوق میدهد. از سال 73 تا 85 وزیر مسکن و شهرسازی بودم که در این سالهابیشاز5/3 میلیوننفرحسابپساندازمسکنافتتاحکردندامابه دلیلمداخلهدولتقبلدرساختوساز،سیاستخانهدارشدنمردمازطریق پسانداز شکست خورد.وزیر راهوشهرسازی مشکل دیگر کالنشهرها را وجود تعداد زیاد خانههای خالی دانست و گفت: سال ‪630 58،‬ هزار واحد، سال 09، یک میلیون 600و هزار واحد و سال59، دو میلیون 580و هزار واحد مسکونی در تهران ساخته شده که ضد سیاست اقتصاد مقاومتی، مورد تایید مقاممعظمرهبریاستودردولتگذشتهبیشاز052 میلیارددالرازاتالف منابع ملی به صورت خانههای خالی به وجود آمد این در حالی است که ارزش کلشرکتهایبورسی011 میلیارددالراستیعنی5/2 برابرارزشبورس کشورخانهخالیداریم.خوندیدرخصوصرونقبازارمسکننیزخاطرنشان کرد: آمار نشان میدهد سیاستی که ما در سالهای اخیر در پیش گرفتهایم نهتنها در بخش مسکن تورم ایجاد کرده بلکه حتی از میانگین تورم کشوری نیزپایینتراستکهنشاندهندهرونقبخشمسکنبهصورتغیرسوداگرانه است.بانکمسکننیزبه331 هزارواحدمسکونیتسهیالتخریداعطاکرده کهنسبتبهسال49،74 درصدرشدداشته.دربخشتسهیالتساختنیز درسال59 نسبتبهسالقبلازآن37 درصدرشدداشتهایم.

وی در پایان در خصوص مسکن مهر با بیان اینکه تابه حال یک میلیون و 900 هزارواحدمسکنمهرتمامشده،گفت:واحدهایباقیماندهیامتقاضی ندارندیاواحدهاییهستندکهگرفتارمشکالتدادگاهیهستندچراکهبرای حدود 48 هزار واحد مسکن مهر، زمین مناسب تملک نشده و با شکایت مالکانزمینهامواجهشدهایمبنابراینتنها031 هزارواحدباقیمیماندکه پیشرفتآنهاباالی08 درصداست. آغاز ساخت 100 هزار مسکن اجتماعی برای اقشار کمدرآمد درادامهرییسبنیادمسکنانقالبازآغازساخت001 هزارواحدمسکن اجتماعیدرکشورخبردادوگفت:امسال0054 واحدمسکونیبرایاقشار کمدرآمد توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی ساخته میشود.

علیرضاتابشبایادآوریاینکهازسال48 تاکنونحدوددومیلیونواحد مسکنروستاییبازسازییانوسازیشدهاست،اظهارکرد:ساالنهساخت002 هزارمسکنروستاییو051 هزارمسکنبرایاقشارکمدرآمددربرنامهبنیاد مسکنقراردارد.ویبابیاناینکهساختساالنه002 هزارمسکندرروستاها 150 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکند، تصریح کرد: حدود5 میلیونواحدمسکنروستاییدرسراسرکشورداریمکهبراساس برنامهششمتوسعهباید03 درصداینواحدهامقاومسازیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.