تصویب 25 نفر رابط روابط عمومی توسط شرکت برق منطقهای گیالن

Jahan e-Sanat - - News -

همزم//ان ب//ا روز میالد مولود کعبه حضرت علی)ع( کاروان راهیان نور با بدرقه حس//ینی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل این ش//رکت عازم بازدید از مناطق عملیاتی هش//ت سال دفاع مقدس شد.او ضمن تبریک میالد حضرت علی )ع( و روز پدر این سفر نورانی را در چنین روزی مبارک خواند و فلسفه آن را آشنایی هرچه بیشتر همکاران و خانوادههای آنان از حماسهآفرینیهای رزمندگان اسالم در هشت سال دفاع مقدس و جبهههای نبرد حق علیه باطل دانست.رییس هیاتمدیره آبفای گیالن یکی دیگر از برکات این سفر معنوی را آشنایی بیشتر همکاران و ایجاد فضای مهر و دوس//تی مانند دوس//تیهای رزمندگان اسالم طی دوران دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: این سفرها موجب میشود مودت و همدلی کارکنان شرکت بیشتر شود تا در کنار این همدلیها و درکنار هم بتوانیم هرچه بهتر به اهداف و برنامههای شرکت و توانمندسازی مجموعه آبفای گیالن دست یابیم.بنا به این گزارش سیروس ساسانی، فرمانده پایگاه مقاومت شهید عباسپور آبفای گیالن نیز تعداد افراد اعزامی به این سفر زیارتی و نورانی را04 نفر در قالب یکدستگاه اتوبوس عنوان کرد که از تاریخ 22 تا 26 فروردین ماه از مناطق عملیاتی بازدید خواهند کرد.

عظی//م بلبلآب//ادی، مدیر عامل ش//رکت س//هامی ب//رق منطقهای گی//الن با ص//دور احکام جداگان//ه ای، 25 نف//ر از مدی//ران و کارشناس//ان معاونتها و دفاتر مس//تقل)منابع انس//انی، بهرهبرداری، مالی و پش//تیبانی، برنامه ری//زی و تحقیق//ات، ط//رح و توس//عه و حراس//ت و امورمحرمان//ه( را ب//ه عنوان رابط//ان روابط عمومی ش//رکت منصوب کردند.

گفتنی اس//ت که این احکام در راس//تای ارسال اخبار و عملکرد ش//رکت از سوی رابطان روابط عمومی به دفتر روابط عمومی صورت گرفته است.

شایان ذکر است که اعضای رابطان روابط عمومی براساس ممیزی یکپارچه صنعت برق و با موافقت بلبلآبادي، مدیرعامل شرکت سهامي برق منطقه اي گیالن تشکیل شد. اعضای رابطان روابط عمومی توسط معاونتها و دفاتر مس//تقل ش//رکت به دفتر روابط عمومی معرفی شدند و تاکنون دو دوره آموزشی شامل دورههای آموزشی اهمیت اطالعرس//انی در تحقق اهداف س//ازمانی و خبرنویسی و گزارشنویسی برای رابطان برگزار شده است تا پس از این دورههای آموزشی، اخبار، عملکرد و گزارش واحدهای مختلف شرکت توسط این اعضا تهیه و جمعآوری شود تا با ارسال آن به دفتر روابط عمومی از طریق مبادی ذیربط اطالعرسانی الزم صورت گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.