ذخیره مناسب سد سفیدرود در فصل آبیاری

Jahan e-Sanat - - News -

لطفی، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل آب منطقهای گیالن در گفتوگو با واحد مرکزی خبر در تشریح شرایط فصل آبیاری پیش رو گفت: در حال حاضر با توجه به بارشهای خوبی که درنیمه دوم سال 95 صورت گرفته ذخیره سد سفید رود اکنون در شرایط خوبی قرار داشته و با نقطه سر ریز 15 روز فاصله دارد که انشاهلل در پایان همین ماه و در 30 فروردین به نقطه سرریز خواهد رسید.

مدیر عامل آب منطقهای گیالن در ادامه گفت: بر اساس نتایج جلسات کمیته منابع و مصارف استان و پیشبینیهای صورت گرفته برای به وقوع پیوستن فصل کشاورزی پرمحصول برای اینکه از وضعیت جوی بنابر پیشبینیهای هواشناسی گیالن دارد بهترین استفاده را ببریم پیشنهاد میکنیم تا کشاورزان عزیزکشت برنج را در بازه زمانی 10 اردبیهشت تا 30 اردبیهشت ماه انجام داده که این موضوع مقارن با آبگذاری کانالهای شبکه آبیاری و زهکشی نیز است.

همچنین به کش//اورزان توصیه داریم که با مراکز جهاد کش//اورزی شهرستانها و امور آب شهرستان در ارتباط بوده و فعالیتهای مرتبط با فصل کشاورزی را با توجه به پیشبینی وضع هوا انجام دهند .

لطفی در انتها گفت: گیالن تامین کننده 40 درصد برنج کشور به عنوان یک محصول استراتژیک در سطح کشور است و این افتخار را داریم که به عنوان یک سازمان خدمت رسان دولتی برای تحقق شعار سال که از سوی رهبر معظم انقالب با مضمون اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شده است در خدمت مردم عزیز باشیم .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.