مديرعامل بورس کاال پيشنهاد داد؛ تقويت فرهنگسازي ابزارهاي مالي

Jahan e-Sanat - - News - اتفاق

نمايش//گاه ب//ورس، بانک و بيم//ه فرصتي اس//ت تا فعاالن بازار س//رمايه به تبادل دانش و معرفي ابزارهاي مالي جديد خود بپردازند. حامد سلطانينژاد، مديرعامل بورس کاال درباره دهمين نمايش//گاه بورس، بانک و بيمه با تاکيد بر اينکه برگزاري چنين گردهماييهايي براي بازار سرمايه ايران ضروري است، در گفتوگو با مهر، گفت: در بازار سرمايه توسط برخي از نهادها دستاوردهايي به وج//ود ميآيد که پيشني//از فعاليت برخي نهادهايديگراستبنابراينبرگزاريايننمايشگاه فرصت مناسبي است تا دستاوردهاي مالي و فني محصوالت تازهاي که توليد شده به فعاالن بازار معرفي شود تا آنها هم بتوانند با همافزايي با ساير فعاالن بازار محصوالت جديدتري را براي استفاده هم//گان در بازار س//رمايه ارائه دهند. وي اظهار داشت: از سوي ديگر اين نمايشگاه ميتواند يک نقطه قرار باشد براي فعاالن مالي که هر ساله طبق رسمي که در همه صنوف و صنعتها وجود دارد دور هم جمع ميشوند و با هم مذاکره ميکنند بنابراين برگزاري اين نمايشگاه فرصتي به وجود ميآورد تا تمامي فعاالن حوزه بازار سرمايه کشور با همفکري يکديگر نقشه راه آيندهاي را ترسيم کنند که به تناس//ب آن نقش هر يک از آنها در پيشرفت بازار سرمايه موثر باشد و از اين مسير برنامهريزي بهتري براي رسيدن به اهدافشان داش//ته باش//ند. وي ادامه داد: اين نمايش//گاه همچنين فرصتي خواهد براي اينکه عموم مردم کش//ورمان نيز در جهت آشنايي با بازار سرمايه آشنايي بيشتري پيدا کنند چراکه بازار سرمايه با وجود فعاليتهايي که طي چند سال اخير داشته همچنان از برخي جوانب براي مردم ناشناخته است بنابراين نمايشگاه فاينکس فرصت آشنايي مناسبي براي آنها نيز خواد بود، همچنين امکانات ديگر بازار سرمايه از قبيل ابزارهاي پوشش ريسک نيز ميتواند در اين فاينکس به مردم معرفي شود، از طرفي فرصت مناسبي است تا عموم مردم با س//ازو کار بورسهاي کااليي آشنايي بيشتري پيدا کنند. به گفته س//لطانينژاد، در سالهاي اخير بورسهاي کااليي ما حرکتي را به س//مت محوريت اشخاص به خصوص اشخاص حقيقي در بازار سرمايه و بازارهاي کااليي داشتهاند که به نظر ميرسد معرفي روش فعاليت اين اشخاص در بورسهاي کااليي نيز بتواند يکي از دستاوردهاي اين نمايشگاه باشد. همچنين بحث تامين مالي مناب//ع به ويژه منابع خرد و جهتدهي آن براي فعاليتهاي اقتصادي ميتواند در اين نمايشگاه بورس، بانک و بيمه معرفي شود. وي در پاسخ به اين سوال که هدف بورس کاال از شرکت در اين نمايشگاه چيست، گفت: بورس کاال با شرکت در نمايشگاه فاينکس 2017 در ابتدا سعي ميکند

عضو هيات رييس//ه کميس//يون برنام//ه، بودجه و محاس//بات مجلس، با اش//اره به نيمه ژکاره رها شدن بسياري از پروژههاي عمراني در نتيجه نبود منابع کافي گفت: وارد کردن س//هام پروژههاي عمراني در بورس از رسوب سرمايههاي مردم در بانکها جلوگيري ميکند. مشارکت مردمي کليد اتمام پروژههاي عمراني محسن بيگلري در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به نيمه کاره رها ش//دن بسياري از پروژههاي عمراني در نتيجه نبود ي//ا کمبود منابع، گفت: اس//تفاده از توان و منابع مالي بخش خصوصي و همچنين سرمايههاي مردم ميتواند تکميل اين پروژهها را سرعت ببخشد. نماينده مردم سقز و بانه در مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينکه تکميل پروژههاي عمراني اشتغال گسترده جوانان جوياي کار را رقم خواهد زد، افزود: با تکميل پروژههاي نيمه تمام عمراني فرس//وده شدن اين نوع پروژهها و از بين رفتن سرمايههاي کالن رخ نخواهد داد. وي با تاکيد بر اينکه هزينه کرد سرمايههاي خرد و کالن مردم در پروژههاي عمراني کشور ميتواند به خوبي اجراي اصل «44» قانون به آموزش افرادي که در غرفه حضور پيدا ميکند بپردازد و آنها را با نحوه دادوستد معامالت آشنا کن//د، بر همين اس//اس برنامههاي//ي را در نظر گرفتهايمومحتواهايآموزشيطراحيشدهتاافراد بتوانند در فضاي مجازي با نحوه انجام معامالت بيش//تر آشنا ش//وند و آموزش ببينند تا بتوانند در فضاي واقعي و کس//بوکار خودش//ان هم از ابزارهايي که در مکانيسم بورس کاال استفاده شد بهرهمند شوند. به گفته مدير عامل بورس کاال، در سالهاي اخير ابزارهاي مالي چه در زمينه تامين مالي و چه پوشش ريسک توسعه پيدا کردند به اين ترتيب در نمايشگاه بورس، بانک و بيمه و در غرفه بورس کاالي، اي//ن ابزارهاي مالي و نحوه اس//تفاده از آنها براي کساني که متقاضي نحوه آشنايي انجام معامالت هستند، از طريق کالس اساسي را ممکن کند، تصريح کرد: بسياري از پروژهها از جمله آزادراه تهران - شمال ساليان بسياري در مرحله آموزش داده خواهد شد. سلطانينژاد تاکيد کرد: به طور کلي ابزارهاي مالي نيازمند آموزش هستند به ويژه براي کساني که ميخواهند در عرصه بازار مالي فعاليتهاي حرفهاي داشته باشند بنابراين بايد به طور حتم آموزشهاي الزم را ببينند، البته ابزاره//اي ديگري نيز وجود دارد که عموم مردم ميتوانند از آن استفاده کنند و دورههاي آموزشي ويژه سطوح مختلف اعم از پيشرفته و عادي توسط بورس کاال در نمايشگاه ارائه خواهد شد. راهاندازي سامانه مجازي معامالت مشتقه در همين حال مدير توس//عه بازار مش//تقه ب//ورس کاال گف//ت: فقدان معياره//اي الزم در بازارها و همچنين آشنايي بسيار کم فعاالن بازار کااليي با مفاهيم و کارکردهاي معامالت مشتقه باعث شد بورس کاال با راهاندازي سامانه مجازي ساخت قرار دارند که اگر سرمايههاي مردم به اين پروژه تزريق ش//ود ميتواند در زمان کوتاهي اين آزادراه را به معامالت مشتقه، راه تازهاي را براي فعاالن بازار کاال و مالي باز کند. عليرضا ناصرپور در گفتوگو با ايسنا هدف از راهاندازي سامانه مجازي معامالت مش//تقه در بورس کاال را آشنايي هر چه بيشتر با نح//وه انجام اين معامالت و مزاياي آن عنوان کرد و گفت: تمرين عملي براي س//رمايهگذاري در ب//ورس کاال در کنار آموزش صحيح ميتواند مقدمهاي ب//راي ورود آگاهان//ه فعاالن مختلف بازارهاي کااليي و سرمايهگذاران به بازار سرمايه باشد. وي در ادامه به مزاياي اين سامانه مجازي اش//اره ک//رد و گفت: تاالر مج//ازي، منطبق بر شراي/ط واقعي بازار مشتقه است همچنين ثبت ن//ام در اين تاالر کامال رايگان بوده و در کمتر از چند ثانيه انجام خواهد ش//د؛ آموزش و تمرين کامال بر اس//اس قوانين حاکم بر بازار اس//ت اما س//رمايهگذاي بدون پول و بدون ريسک صورت خواهد پذيرفت. به گفته مدير توسعه بازار مشتقه بورس کاال عالقهمندان ميتوانند با ورود به اين سامانه مجازي عالوه بر کسب تجربه، از مهارت و تخصص الزم براي س//رمايهگذاري در بورس کاال بهرهمند شوند. ناصرپور ادامه داد: البته اين سامانه داراي مشابه و نمونههاي جهاني نيز است که نش//ان داده آموزش از طريق سامانه مجازي تاثير بيشتري در يادگيري معاملهگران و ميزان موفقيت آنها در انجام معامالت داشته است. وي همچنين به قابليتهاي مهم اين سامانه مجازي اشاره کرد و افزود: کاربري آسان، قابليت مشاهده پرتفوي لحظ//هاي، تفکيک معامالت به صورت موقعيتهاي باز و بسته، امکان انتخاب مبلغ اوليه سرمايه، مشاهده سود و زيان و موجودي حساب در لحظه از مهمترين قابليتهاي سامانه مجازي بازار مش//تقه بورس کاالست که شرايط را براي حضور حرفهايتر افراد در بازار مالي کشور فراهم ميکند. مدير توس//عه بازار مشتقه بورس کاال با بياناينکهازاينسامانههمزمانبابرپاييفاينکس 2017 رونمايي ميش//ود، اظهار کرد: معامالت مجازي قراردادهاي مشتقه از سوي عالقهمندان در غرفه بورس کاال در دهمين نمايشگاه بورس، بانک و بيمه انجام خواهد شد که به افراد برتر يا به عبارتي پرسودتر در سامانه مجازي، جوايزي اهدا خواهد شد. مرحله بهرهبرداري برساند. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينکه در صورت س//رمايهگذاري مردم در پروژههاي عمراني دولت نرخ بازگش//ت سود و اصل آن را بايد تضمين کند، افزود: مردم بايد با اطمينان خاطر نس//بت به س//رمايهگذاری در پروژههای عمرانی اقدام کنند و ترس از بين رفتن سرمايه خود را نداشته باشند. وی ب//ا تاکيد بر اينکه در حال حاضر منابع دولتی تنها سرمايه برای تکميل پروژههای عمرانی است، گفت: در صورتی که مردم به بازگش//ت س//ود و سرمايه خود در صورت س//رمايهگذاری در پروژههای عمرانی مطمئن باش//ند پولهای خود را به اين س//مت هدايت خواهند کرد. عضو هيات رييس//ه کميس//يون برنامه، بودجه و محاس//بات مجلس شورای اس//المی با بيان اينکه وارد کردن س//هام پروژههای عمران//ی در بورس میتواند از رس//وب س//رمايههای مردم در بانکها جلوگيری کند، گفت: بورس در زمينه پروژههای عمرانی و تکميل آنها بايد فعالتر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.