نقلوانتقال794 ميليوناوراق

Jahan e-Sanat - - News - تحلیل

گروه بورس- در معامالت روز دوش//نبه فرابورس شاهد نقلوانتقال بيش از 497 ميليون ورقه به ارزشي بالغ بر سه هزار و 242 ميليارد ريال در مجموع بازارهای ششگانه بود. ش//اخص کل فرابورس در جريان معامالت روز دوش//نبه تا ارتفاع 902 واحدی صعود کرد و در نتيجه افتوخيزهايی در نهايت در سطح 899 واحدی ايستاد تا مبادالت روز دوشنبه را با رشد 9 پلهای معادل 1/02 درصد به پايان برساند. اين در حالی است که نمادهای »دماوند« و »مارون« در اين صعود آيفکس نقش داش//ته و ح//دود 1/3 درصد اثر مثبت بر آن گذاش//تند. حجم و ارزش دادوستدهای روز ميانی اين هفته معامالتینسبتبهروزهایگذشتهبيشاز05 درصدافزايش را تجربه کرد به گونهای که ش//اهد نقلوانتقال بيش از 497 ميليون ورقه به ارزش بالغ بر س//ه هزار و 242 ميليارد ريال در مجموع بازارهای ششگانه فرابورس ايران بوديم. از سويی ديگرنمادهای»غشهداب«و»شتوکا«بهترتيبباالترينميزان حجم و ارزش معامالتی را در ميان بازارهای اول و دوم نيز به خود اختصاص دادند و در مجموع اين دو بازار بيش از 171 ميليون سهم به ارزشي افزون بر 546 ميليارد ريال دست به دست شد. در ميان نمادهای فرابورسی، نمادهای »مفاخر«، »غگلپا« و »باالس« با بيشترين ميزان افزايش قيمت تا سقف پنج درصدی مواجه شده و در سمت ديگر نمادهای »سدبير« و »کيميا«بهترتيببا8/4 3/6و واحدافتقيمتروبهروشدند. در همين حال نماد »اعتماد« متعلق به گروه سرمايهگذاری اعتماد با مبادله نزديک به 952 هزار سهم به ارزش بيش از 15 ميليارد ريال در صدرETF ها به لحاظ بيش//ترين ميزان حجم و ارزش ايستاد. در حالی که در مجموع در تابلوي ETF يکميليونو027 هزارسهمبهارزشحدود12 ميلياردريال نقلوانتقال يافت. رصد معامالت تابلوي اوراق با درآمد ثابت نيز حاکی از معامله بيش از دو ميليون سهم به ارزشي افزون بر دو هزار و 197 ميليارد ريال است. در ميانه اين هفته مبادالتی، اوراق تسهيالت مسکن در بازه قيمتی 637 تا 723 هزار ريال خريدوفروش شدند و تسه اسفندماه59 با بيشترين استقبال از س//وی متقاضيان روبهرو ش//د. در سه تابلوي بازار پايه نيز نزديک به 322 ميليون ورقه به ارزش بيش از 450 ميليارد ريال دست به دست شد. تاريخي، در آس//تانه انتخابات انتظار بازاري پرتقاضاتر ميرود، اظهار داشت: بسياري از شرکتهاي فعال بازار سرمايه، صادرات محور هستند يا برخي از محصوالتشان را صادر ميکنند بنابراين نوس//انات نرخ ارز به فراخور ميزان صادرات بر سودآوري آنها تاثيرگذار خواهد بود. بخش بزرگي از پتروشيميها و توليد کنندههاي فلزات اساسي در اين دسته قرار دارند که با وجود انتظار رشد دالر در سال 96 ميتوانند مورد بررسي بيشتر قرار گيرند. جهاني ادامه داد: از س//ويي ديگر بسياري از شرکتها مانند داروييها و خودروييها مصارف ارزي بااليي دارند ک//ه افزايش نرخ ارز ميتواند تا حدودي موجب کاهش سودآوري آنها شود اما با توجه به پتانسيلهايي که در فضاي پس//ابرجام وجود دارد ميتواند اجرايي شود و با مزيتهاي فراواني مواجه هس//تند و تحول آنها با فرض افزايش قيمت ارز در سالجاري دور از ذهن نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.