تبديل زيان »شپترو« به سود

Jahan e-Sanat - - News -

پتروشيمي آبادان، اولين پيشبيني درآمد هر سهم 12 ماهه منتهي به پايان اسفند ماه سال 96 را منتشر کرد. پتروشيمي آبادان با سرمايه ثبت شده036 هزار ميليون ريال در نماد »شپترو« امروز اولين پيشبيني درآمد هر سهم 12 ماهه منتهي به پايان اسفند 96 را اعالم کرد. بر مبناي اطالعات دريافتي از شرکت پتروشيمي آبادان طي نامه شماره مورخ 27 بهمن 1395 پيشبيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به پايان اسفند49 باسرمايه036 هزارميليونريالمبلغ251 ريالبهطورخالص پس از کسر ماليات است. اين در حالي است که شرکت براي سال مالي 29 اس//فند 95 به ازاي هر سهم 465 ريال زيان پيشبيني کرده است. گفتنياستشرکت564 ريالزيانهرسهمآخرينپيشبينيسالمالي قبل)سال (95 را در حالي به 152 ريال سود هر سهم در پيشبيني سال مالي جديد)سال (96 تغيير داده است که تعديل مثبت 133 درصدي با اين تغيير ثبت کرده است. شرکت پتروشيمي آبادان، در اهم برنامههاي پيشبيني شده سال آينده نرخ و حجم فروش محصوالت را اعالم کرده است. به اين ترتيب شرکت ميزان تغيير در نرخ و حجم محصوالت در پيشبينيسالماليپاياناسفند69 نسبتبهسالماليقبلوهمچنين مرجع قيمت گذاري محصوالت را اعالم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.