اختصاص 431 ريال سود از سوي»دپارس«

Jahan e-Sanat - - News -

پارس دارو صورتهاي مالي ش//ش ماهه س//ال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95 را با سرمايه 210 ميليارد ريال به صورت حسابرسيشده، منتش//ر کرد. ش//رکت پارس دارو در دوره شش ماهه نخست سال مالي منتهي به 30 اس//فندماه 59، مبلغ 570 ميلي//ارد و 765 ميليون ريال درآمد عملياتي داشت. از درآمد اين شرکت بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتيکسرشدوسودناخالصدورهبهمبلغ252 ميلياردو101 ميليون ريال رسيد. از سود ناخالص دوره نيز هزينههاي فروش، اداري و عمومي و هزينههاي عملياتي کسر و سود عملياتي دوره به مبلغ 209 ميليارد و 650 ميليون ريال محاسبه شد. از سود عملياتي دوره نيز هزينههاي مالي و ماليات کسر شد و پس از افزوده شدن درآمدهاي غير عملياتي به آن سود خالص دوره به مبلغ 90 ميليارد و 601 ميليون ريال رسيد و بر اين اس//اس مبلغ 431 ريال س//ود به ازاي هر سهم محقق شد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل سه درصد کاهش را نشان ميدهد. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 374 ميليارد و 941 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حسابهاي »دپارس«منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.