پيشبيني 3 هزار و 586 ريالي »سقاين«

Jahan e-Sanat - - News -

س//يمان قاين پيشبيني درآمد هر سهم س//ال مالي منتهي به 29 اس//فندماه 96 را با س//رمايه 53 ميليارد و 222 ميليون ريال به صورت حسابرسينش//ده، اعالم کرد. شرکت سيمان قاين نخستين پيشبيني سود هر سهم سال مالي 96 را مبلغ 3 هزار و 586 ريال اعالم کرده است؛ که نسبت به EPS سالجاري معادل 64 درصد افزايش را نشان ميدهد. پيشبيني درآمد »س//قاين« در س//ال مالي 96 در مقايسه با سال مالي جاري ش//امل افزايش 22 درصدي فروش خالص و درآمد ارائه خدمات، افزايش 80 درصدي سود ناخالص، افزايش 123 درصدي سود عملياتي و همچنين افزايش 64 درصدي سود خالص است. شرکت سيمان قاين سود خالص در سال مالي منتهي به 29 اسفند 69، را مبلغ 190 ميليارد و 842 ميليون ريال برآورد کرده است. يادآوري ميشود سود واقعي هر سهم »سقاين« در سال مالي 49، مبلغ دو هزار و 19 ريال، در سال مالي 39، مبلغ چهار هزار و 473 ريال و در سال مالي 92 مبلغ چهار هزار و 463 ريال اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.