388 ميليارد ريال سود خالص »دفرا«

Jahan e-Sanat - - News -

فرآوردههاي تزريقي و دارويي ايران پيشبيني درآمد هر س//هم سال ماليمنتهيبه92 اسفندماه69 راباسرمايه004 ميلياردريالبهصورت حسابرسينشده، اعالم کرد. شرکت فرآوردههاي تزريقي و دارويي ايران نخستين پيشبيني سود هر سهم سال مالي 96 را مبلغ 970 ريال اعالم کرده اس//ت؛ که نسبت به EPS سالجاري معادل سه درصد افزايش را نشانميدهد.پيشبينيدرآمد»دفرا«درسالمالي69 درمقايسهباسال ماليجاريشاملافزايش01 درصديفروشخالصودرآمدارائهخدمات، افزايش 10 درصدي س//ود ناخالص، افزايش 10 درصدي سود عملياتي و همچنين افزايش سه درصدي سود خالص است. شرکت فرآوردههاي تزريقي و دارويي ايران سود خالص در سال مالي منتهي به 29 اسفند 69، را مبلغ 388 ميليارد و 129 ميليون ريال برآورد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.