اولين پيشبيني سال 96 »رتاپ«

Jahan e-Sanat - - News -

تجارت الکترونيک پارسيان اولين پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهيبه92 اسفند59 بهصورتحسابرسينشده،منتشرکرد.برمبناي اطالعات دريافتي از شرکت تجارت الکترونيک پارسيان طي نامه شماره مورخ 27 بهمن 95 پيشبيني درآمد هر سهم براي سال منتهي به پايان اسفند ماه 69با سرمايه دو هزار و 732 ميليارد و 556 ميليون ريال مبلغ 524 ريال به طور خالص پس از کسر ماليات اعالم شد. اين گزارش حاکي است سود هر سهم در آخرين پيشبيني سال مالي پايان اسفند ‪487 59،‬ ريالاعالمشدهکهشرکتبرايسالماليپاياناسفند69 باتعديلمثبت هشت درصدي پيشبيني سود را 524 ريال اعالم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.