پوشش38 درصديپيشبيني»غگلستا«

Jahan e-Sanat - - News -

ش//ير پاستوريزه پگاه گلستان پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30 اس//فند ماه 95 را با سرمايه 120 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده، منتشر کرد.

شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان سود هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95 مبلغ 876 ريال برآورد و اعالم کرد طي دوره 9 ماهه اين س//ال مالي با اختصاص 727 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 83 درصد از پيشبينيهايش را محقق کرد. »غگلستا« داليل تغيير اطالعات پيشبيني سال منتهي به 30 اسفند ماه 95 را حسابرسي نشده نسبت به اطالعيه قبلي اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.