شناسايي 15 ريال زيان از سوي»شبريز«

Jahan e-Sanat - - News -

پااليش نفت تبريز پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 95 را با سرمايه سه هزار و 884 ميليارد و 211 ميليون ريال به صورت حسابرسيشده، منتشر کرد. شرکت پااليش نفت تبريز سود هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95 را مبلغ 118 ريال برآورد و اعالم کرد و طي دوره شش ماهه اين سال مالي با شناسايي 15 ريال زيان به ازاي هر سهم از پيشبينيهايش جا مانده است. همچنين »شبريز« زيان خالص دوره ش//ش ماهه منتهي به 31 شهريورماه 95 را مبلغ 56 ميليارد و 388 ميليون ريال اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.