رييس اتحاديه پوشاك در مورد واردات اجناس قاچاق هشدار داد؛ ایران سكوي پرتاب برندهاي خارجي

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بازرگاني- ب//ا اينكه دولتمردان به ارزآوري باالي صنعت پوش//اك براي كش//ور اذع//ان دارند اما همچنان اقدام مناس//بي در خصوص مبارزه با واردات غير قانوني كاالهاي خارجي و همچنين توزيع آن در مراكز فروش انج//ام نمي ش//ود و تنها ه//راز گاهي وزارت صنعت به واردكنندگان و برندهاي تقلبي در كشور التيماتوم ميدهد كه چند ماهي پس از آن، دوباره متقلبان به كار خود ادامه ميدهند. از اين رو خيلي وقت اس//ت كه بازار ايران به سكوي پرتابي براي برندهاي اصلي يا تقلبي پوشاك خارجي تبديل شده و توليدكنندگان داخلي را با مش//كالت زي//ادي روبهرو كرده است. به گفته رييس اتحاديه صنف پوشاك استان تهران، تنها 20 درصد از پوشاكي كه به كشور ميآيد قانوني و مابقي آن به صورت قاچاق به كشور ميآيد.

ابوالقاس//م ش//يرازي با اش//اره به حضور برندهاي مختلف ت//رك در بازار ايران گفت: بازارهاي داخلي پوش//اك كش//ور ما سكوي پرتاب توليدكنندگان و برندهاي خارجي است در حال//ي كه م//ا ميتوانيم با ارتقاي كيفيت اين بازار را به توليدكننده داخلي بس//پاريم و براي بخشي از تقاضاي برندهاي خارجي هم شروطي را براي خارجيها در نظر بگيريم كه در صورتي كه تمايل به ورود به بازار كش//ور م//ا را دارند حتما باي//د دانش و تجهيزات به ما بدهند.

وي در نشس//ت خب//ري اتحادي//ه صنف پوشاك استان تهران اظهار كرد: توسعه توليد پوش//اك ايراني در سال 1396 دردستور كار قرار دارد و ب//راي كاالهاي وارداتي غيرمجاز امس//ال رويكرد جديدي ايجاد شده تا امكان توليد آنها در داخل كش//ور با سرمايهگذاري خارجي انجام شود.

وي افزود: كاالهايي كه با عنوان خارجي به دست مصرف كننده ايراني ميرسيد كاهش يافته كه اين امر نش//ان دهنده افزايش ميل مصرفكننده به خريد كاالي ايراني و تحريك صورت گرفته در افكار عمومي است. همكاري با خارجيها رييس اتحاديه صنف پوشاك استان تهران ادامه داد: بعد از اجراي برجام توانستهايم اقدام ب//ه امضاي تفاهمنامه با كش//ورهاي اروپايي بپردازي//م و اولين صنعتي باش//يم كه بعد از يك توافق توانس//تهاند با كشورهاي اروپايي همچون آلمان، ايتاليا و فرانس//ه براي انتقال دانش همكاري داشته باشد.

شيرازي با بيان اينكه مدهاي روز و متجانس با فرهنگ ايراني- اسالمي به صنعت پوشاك ايران تزريق شده است، گفت: بازار داخلي ايران يكي از بهترين بازارهاي پوشاك در دنياست به طوري كه به غير از كش//ور تركيه، اروپا و روسيه نيز به اين بازار چشم دارند.

وي تاكي//د كرد: بر اين اس//اس با س//اير كش//ورهاي پيشرو در بخش پوشاك حتي با مسكو توافقاتي براي توليد پوشاك در ايران و صادرات آن به طور مشترك صورت گرفته و مابقي آن در سالجاري انجام ميشود.

شيرازي با اشاره به اينكه پوشاك بيشترين بازار را به خاطر تنوع در اختيار دارد گفت: براي ايجاد تنوع بيشتر در صنعت پوشاك كشور بايد از ايده طراحان خوب داخلي بيشتر استفاده ش//ود كه اين امر با كمك كارگروه مدلباس وزارت ارشاد انجام شده است.

رييس اتحاديه صنف پوشاك استان تهران با اش//اره ب//ه اينكه دوزندگان زبردس//تي در كش//ور وجود دارد، گفت: در زمان تحريمها تعداد زي//ادي از توليدكنن//دگان ما متاثر از شرايط حاكم بر بازار بيكار شدند و بازار خود را در اختيار كاالهاي قاچاق قرار دادند اما در شرايط فعلي بازار مصرف به توليدات داخلي اقبال مناسبتري نشان ميدهد.

وي ب//ا اش//اره به مش//كالت اس//تخدام كارگران براي كارفرماي//ان گفت: امروزه اگر ي//ك توليدكننده خود بخواهد در ابتداي كار خود نيز نيروي كار جذب كند بايد بالفاصله 30 درص//د از حقوق پرداخت//ي را به تامين اجتماع//ي پرداخت كند كه اين امر بر قيمت تمام شده توليدات داخلي ميافزايد. از دولت اين مطالب//ه وجود دارد كه ح//ق بيمههاي كارگري را براي توليدكنندگان تازه كار با سه سال تنفس دريافت كند.

80 درص/د پوش/اك واردات/ي قاچاق است

شيرازي همچنين در ادامه اظهار كرد: تنها 20 درصد از پوش//اكي كه به كش//ور ميآيد قانوني اس//ت و مابقي آن به صورت قاچاق به كشور ميآيد. البته بايد اذعان داشت كه اين اعداد و ارقام حدودي اس//ت و نميتوان رقم دقيقي براي واردات قاچاق اعالم كرد.

وي اف//زود: ب//راي محدود ش//دن واردات كاالي قاچاق در مناطق آزاد نيز گمرك ايجاد شده اس//ت كه اين امر باعث كاهش واردات پوشاك ش//ده و از طرفي نيز انگيزه و تمايل توليدكنندگان داخلي ب//راي ايجاد برندهاي داخلي زياد شده كه اين امر منجر به كاهش واردات خارجي ميشود.

شيرازي با اشاره به ديگر اقدامات انجام شده براي واردات پوشاك به كشور گفت: براساس اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات پوشاك به كشور تنها با ثبت شركت در بخش اصناف وزارت صنعت امكانپذير شده است و اف//راد ديگر نميتوانند تنها با داش//تن كارت بازرگاني اقدام به واردات كنند.

وي افزود: از طرفي عرضهكنندگان پوشاك خارجي در داخل كش//ور بايد تعهد دهند كه 20 درص//د از كاالي توليدي خود را در ايران عرضه و بعد از دو سال به صورت الزامي بايد 50 درصد از توليدات خود را صادر كنند.

ش//يرازي همچنين درباره توسعه فروش آنالين پوش//اك در كشور گفت: اتاق اصناف خود را براي فروش پوشاك به صورت آنالين آماده ك//رده و زمينههاي الزم اين امر فراهم شده است.

اعتقادي به كنترل قيمت در پوشاك وجود ندارد

رييس اتحاديه صنف پوشاك استان تهران در پاس//خ به س//والي مبني بر اينكه چرا در بخش فروش و عرضه پوش//اك تفاوت قيمت در نقاط مختلف شهر و حتي كشور چشمگير است، اظهار كرد: اعتقادي به كنترل قيمت و تعيين قيمت فروش در بخش پوشاك وجود ن//دارد زيرا فضايي كه امروز در آن قرار داريم ركود ش//ديدي حاكم است و از طرفي عرضه پوش//اك فراوان و بيشتر از نياز مصرفكننده خود باعث كنترل قيمتها ميشود.

وي تصري//ح كرد: عدم اعتق//اد به تعيين نكردن قيمت به معني عدم نظارت بر فروش پوش//اك در كشور نيس//ت به طوري كه در اس//تان تهران روزانه از 500 ت//ا 700 واحد صنفي كنترل به عمل ميآيد.

شيرازي با بيان اينكه قيمت تعيين كردن در بخش پوش//اك معني ندارد، گفت: وقتي عرضه پوش//اك س//ه برابر مصرف آن اس//ت و اي//ن امر باعث ورشكس//تگي بس//ياري از توليدكنندگان داخلي ش//ده اس//ت، در اين ش//رايط اگر مغازهداري بتواند كاالي خود را گرانتر بفروشد بايد تشويق شود.

ريي//س اتحاديه صنف پوش//اك اس//تان تهران گفت: مش//تري خود حق انتخاب دارد و تعيينكننده قيمت پوش//اك اس//ت و بايد بيشتر به موضع مشتريمداري و خدمات پس از فروش توجه شود. توسعه پايدار صنعت پوشاك ش//يرازي همچنين با اشاره به هزينههاي سنگينآتشسوزيپالسكوبرايتوليدكنندگان پوشاك گفت: با توجه به فاجعه پالسكو حدود 600 واحد توليدي با مشكالت بزرگي مواجه شدند اما با همكاري نهادهاي مختلف توانستيم بخش اعظمي از مش//كالت اين واحدها را به س//رعت حل كنيم. براي پيشگيري از تكرار اين مشكل در اصناف و مجتمعهاي ديگر هم از زمان بروز فاجعه تا امروز جلسات متعددي برگزار ش//ده و برنامهريزيهايي ش//ده و در حال تدوين دس//تورالعملهايي در اين رابطه هستيم.

وي در ادام//ه گف//ت: يك//ي از اهدافي كه براي امسال در نظر گرفتهايم با توجه به شعار س//ال كه اقتصاد مقاومتي، توليد و اش//تغال اس//ت، توس//عه پايدار اين صنعت بوده و به دنبال شناسايي و تسخير بازارهاي بينالمللي هستيم. در اين خصوص بايد بگويم بسياري از توليدكنندههاي داخلي داراي سرمايه انساني متخصص، دان//ش روز و خالقيتهاي بااليي هستند. در همين راستا و براي كمك به اين توليدكنندگان، با شناس//ايي سرمايهگذاران خارجي و بازاره//اي خارجي به دنبال ايجاد امنيت ش//غلي و جذب س//رمايه و سودآوري براي آنها هستيم.

ب//ه گفته اين مقام مس//وول، براي اجراي فرمايش//ات مقام معظم رهب//ري بايد ابتدا با آم//وزش در بخ//ش توليد و ف//روش، دانش صنعت پوش//اك را ارتقا دهيم و پس از آن با ايجاد اش//تغال به توليد كمك كنيم تا بستر الزم براي حفظ مش//تريان داخلي و خارجي را داشته باشد.

ش//يرازي تاكيد كرد: جذابيت، تنوع و مد مطاب//ق ب//ا فرهنگ اصيل ايراني و اس//المي چش//مانداز روشني را پيش روي اين صنعت قرار ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.