گراني در بازار سيبزميني

Jahan e-Sanat - - News -

طب//ق روال هر س//اله، در روزهاي نخست سال، شاهد نوسان بيشتر بازار كاالهاي اساسي و افزايش قيمت برخي از اقالم خوراكي هستيم. حاال نوبت به س//يبزميني رسيده و افزايش قيمت سيبزميني سرو صداي زيادي به راه انداخته چرا كه به س//بب عدم رعايت الگوي كشت در يك سال با مازاد و در س//ال ديگر با كاهش و افزايش قيمت روبهرو هستيم.

بر همين اس//اس هدايت اصغري، مديرعامل بازرگاني تعاوني كشاورزي ايران با اش//اره به داليل اصلي افزايش قيمت س//يبزميني اظهار داش//ت: تغييرات جوي و طوالني ش//دن فصل سرما موجب توليد ديررس محصوالت شد كه در نهايت اين دو عامل زمينه را براي افزايش قيمت فراهم كرد.

وي افزود: با رس//يدن محصول نو از مناطق گرمس//يري ظرف 10 تا 15 روز آينده پيشبيني ميش//ود كه به س//بب تعادل عرضه و تقاضا ش//رايط عادي شود.

اصغري در پاس//خ به سوالي درباره اينكه ص//ادرات اين محصول ميتواند افزاي//ش قيم//ت را به همراه داش//ته باشد، گفت: در شش ماهه اول شرايط كشورهاي روسيه و عراق به گونه است كه ام//كان فراهم ش//دن محصوالت س//بزي و صيفي با قيمت مناسب در پيرام//ون وجود دارد و تنها به س//بب سرماي ش//ديد اين كشورها صادرات در ش//ش ماهه دوم انجام ميشود كه از اين رو اين امر نميتواند ارتباطي به افزايشقيمتاينمحصولداشتهباشد. حسين مهاجران، رييس اتحاديه ميوه و سبزي نيز در ادامه اظهار كرد: سال گذشتهبهسببمازادتوليدسيبزميني روي دست كشاورزان ماند كه همين امر موجب شد آنها كشت محصوالت ديگر را جايگزين اين محصول كنند.

وي افزود: همچنين كاهش قيمت سيبزميني طي چند ماه اخير موجب شد كه برخي كشاورزان از كشت بهاره محصول امتناع كنند كه درنهايت اين امر افزايش قيمت را به همراه داشت به طوري كه در شرايط كنوني نرخ هر كيلو سيبزمينيدرميدانترهباراز0061 تا 1800 تومان شروع میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.