اجرايبستهحمايتياصنافتا2 ماهآينده

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- در حال حاضر عواملي همچون قوانين بيمه، كار و ماليات سد راه توليد كشور شده و الزم است تا براي ايجاد شغل و حمايت از توليد، اين قوانين اصالح و در جهت حمايت از توليد و ايجاد اشتغال تدوين شود. در همين رابطه رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به اينكه با اتاقهاي بازرگاني، اصناف و تعاون برنامه منسجمي براي تحقق اهداف مقام معظم رهبري ارائه خواهيم كرد، گفت: با موافقت دولت بس//ته حمايتي براي بخش توليدي اصناف طراحي ش//ده است كه تا دو ماه آينده اجراي آن آغاز خواهد شد. علي فاضلي 25 ميليارد دالر قاچاق در كشور را سبب از بين رفتن دو ميليون شغل اعالم كرد و با اشاره به الزام پاسخگويي سازمانهاي مسوول در اين باره افزود: براي ايجاد شغل و حمايت از توليد بايد عزم ملي و وحدت رويه ايجاد شود. وي با اشاره به صدور 270 هزار پروانه كسب در سال گذشته گفت: اكثر اين پروانهها براي مشاغل غيرمولد صادر شده است كه اين رويه بايد اصالح ش//ود. فاضلي ايجاد شغل در اصناف را با 100 ميليون تومان س//رمايهگذاري امكانپذير دانست و افزود: با اين حال در صنايع سنگين براي يك شغل يك و نيم ميليارد تومان و در صنايع متوسط هم 300 تا 400 ميليون تومان سرمايهگذاري نياز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.