برنجكيلويي71 هزارتومانشد

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- بازار برنج كه از اوايل سال گذشته با نوسان و افزايش قيمت روبهرو شده بود، همچنان مسير صعودي خود را حفظ كرده تا جايي كه در حال حاضر هر كيلو برنج ايراني به كيلويي 17 هزار تومان نيز رسيده است. قيمت برنج ايراني در سالجاري نرخ باالي خود را حفظ كرده و هر كيلوگرم از اين محصول در بسته )گوني( 10 كيلوگرمي تا 17 هزار و 500 تومان در سطح شهر تهران به فروش ميرس//د. بر اين اساس هر كيلوگرم برنج ايراني در فروشگاهي در سعادتآباد تهران با عنوان طارم محلي اعالء 17 هزار تومان، در محله ميرزاي ش//يرازي تهران با داش//تن دو نوع طارم به قيمتهاي 15 و 17 هزار تومان و دم سياه به قيمت 16 هزار تومان و در محله جمالزاده شمالي تهران نوعي برنج پر محصول 12 هزار و 500 تومان و برنج بستهبندي شده يك شركت براساس نرخ سال قبل خود 17 هزار تومان به فروش ميرسد. اين در حالي است كه به گفته برخي فروشندگان سوپرماركتهاي سطح شهر، قيمت برنج ايراني در مقايسه با سال گذشته تغيير زيادي نداشته و تنها هزار تومان در هر كيلوگرم افزايشيافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.