اليحه افزايش مناطق آزاد به مجلس رسيد

Jahan e-Sanat - - News -

فارس-اليحهافزايشمناطقآزادبدونانجاماصالحاتموردنظركميسيون اقتصاديدر52 اسفندسالگذشتهبههياترييسهمجلستقديمشدوقاعدتا به زودي در صحن علني مطرح خواهد شد.

اين منبع آگاه درباره جزييات اين اليحه گفت: اين همان اليحهاي است كه 26 تيرماه در مجلس به راي گذاشته شد و يك فوريت آن نيز مورد تاييد نمايندگان ملت قرار گرفت و پس از آن براي اصالح به كميسيون اقتصادي ارسال شد. وي با بيان اينكه اين اليحه جز در مواردي اندك هيچ تفاوتي با اليحه 26 تيرماه ندارد، تصريح كرد: كميسيون اقتصادي براي قبول افزايش هفت منطقه آزاد جديد 15 ش//رط را مشخص كرده بود كه اصليترين آنها عبارت بودند از، حذف واردات كاالي همراه مس//افر، حذف درآمد س//ازمان مناطق آزاد از واردات و اعطاي هدفمند امتيازات مانند معافيتهاي مالياتي و حقوق ورودي مناطق آزاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.