ابهام درتجارت آزاد ايران و پاكستان

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- موافقتنامه تجارت آزاد بين ايران و پاكستان پس از برقراري مجدد كانالهاي بانكي بين بانكهاي مركزي دو كشور به امضا خواهد رسيد. يك مقامارشدوزارتبازرگانيپاكستانبااعالماينخبرگفت: نشستمشتركدر سطحوزرايدوكشورقراراستروز81 آوريلدرتهرانبرگزارشودومذاكراتي در مورد مبادالت تجاري دوجانبه و موافقتنامه تجرت آزاد بين دو كشور انجام گيرد. اين مقام پاكستاني گفت: ما به شدت به دنبال پيشرفت در مبادالت تجاري دوجانبه و ارتقاي حجم صادرات به ايران هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.