بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه انرژی؛ احیای قدرت نفتی ایران

Jahan e-Sanat - - News - نمایه

در آغاز راه دولت یازدهم، تولید نفت ایران در بدترین وضع ممکن قرار داشت، یعنی دو میلیون و 820 هزار بشکه در روز، تحریمها ورود بشکههای نفت ایران را به بازارهای اروپا به صفر رس//انده بود و در آس//یا نیز به جز کشورهای چین، هند، ژاپن و کرهجنوبی هیچ کش//ور از ایران نفت نمیخرید.

تولی//د نفت ای//ران در ب//ازه زمانی سالهای09 تا29 بهترتیبسهمیلیون 930و هزاربشکه،دومیلیون348 هزار بشکهودومیلیونو028هزاربشکهدر روز بوده است؛ وزارت نفت اما ظرف کمتر از چهار سال موفق شده است تا تولید نفت را به مرز چهار میلیون بش//که در روز رسانده و وضع روشنی برای افزایش ظرفیت تولید نفت ترسیم کند.

تولیدنفتایراندرسال29 درحالی حدودروزانهدومیلیون008 هزاربشکه رس//یده بود که وضع روشنی نیز برای احیای قدرت نفتی کشور وجود نداشت اما دولت یازدهم در کمتر از چهار سال موفق شده است تا تولید نفت را به مرز چهار میلیون بش//که در روز رسانده و چش//مانداز روشنی را نیز برای افزایش ظرفیت تولید نفت ترسیم کند.

براس//اس آمار منابع معتبر، ذخابر اثباتشدهنفتخامایران،851 میلیارد بشکه برآورد شده که این مقدار معادل 9/3 درصد ذخایر اثبات شده نفت جهان است و ایران را پس از ونزوئال و عربستان در رتبه سوم دنیا قرار میدهد.

ب//ا وج//ود این ظرفی//ت عظیم، در زمان تحریمهای ظالمانه غرب، بخش عم//دهای از ظرفیت صنعت نفت ایران در بخشه//ای مختل//ف، بامحدودیت مواجه بوده و کش//ورمان نمیتوانست، از ذخای//ر نفتی خود ب//ه طور مطلوبی بهرهبرداری کند.

ام//ا در دول//ت یازدهم تالش ش//د جای//گاه واقعی صنعت نف//ت ایران در عرصههای مختلف احیا شود و ایران به جایگاه شایسته خود در عرصه جهانی انرژی بازگردد.

به گزارش وزارت نفت، دولت یازدهم که س//ر کار آمد، تولید نف//ت ایران در بدترین وضع ممکن قرار داشت، یعنی دو میلیون و 820 هزار بش//که در روز، تحریمها ورود بشکههای نفت ایران را ب//ه بازارهای اروپا به صفر رس//انده بود و در آس//یا نیز به جز کشورهای چین، هند، ژاپن و کرهجنوبی هیچ کش//ور از ایران نفت نمیخرید.

تولید نف//ت ای//ران در دوره زمانی سالهای09 تا29 بهترتیبسهمیلیون 930و هزاربشکه،دومیلیون348 هزار بشکهودومیلیونو028هزاربشکهدر روز بوده است.

اجرای برنامه جامع اقدام مش//ترک )برج//ام( در 27 دیم//اه ،1394 راه را برای افزایش تولید و صادرات نفت ایران باز کرد، کمتر از شش ماه پس از اجرای برجام، تولید نفت در فضای مس//موم داخل//ی و خارجی آن روزها که افزایش تولید نفت را در مدت زمان کوتاه محال میدانستند، آغاز شد. وزیر نفت با وجود همه فشارها و تخریبها روی حرف خود ایستاد و کمی پس از افزایش 500 هزار بشکهای تولید نفت در کمتر از شش ماه ب//ه تالشها ادامه داد و با کمک مردان عملیاتی، تولید نف//ت ایران را بار دیگر به 500 هزار بشکه افزایش داد، حاال امر محالی که برای خیلیها توهم بود، برای نفتیها دس//تیافتنی شد. اینک ایران نزدیک چهار میلیون بشکه در روز نفت تولید میکند.

ب//ا افزایش تولید و ص//ادرات نفت، درآمدهای نفتی ایران نیز در سال 59، کمیاز04 میلیارددالرباالتررفت.خوب استبدانیموضعتولیدنفتچهبودوچه شد.اگرنبودافزایشتولیدنفتوافزایش درآمدهای نفت//ی، اقتصاد ایران اکنون رمقی برای حرکت چابک در عرصههای مختلف نداشت و بسیاری از برنامههای توسعهایورفاهیوحتیپرداختحقوق اقشار مختلف نیز ممکن بود با مشکالت جدی مواجه شود.

دولت روحانی، تولید نفت را در سال 92 در حالی به میزان دو میلیون و 820 هزار بش//که در روز تحویل گرفت که از همی//ن میزان به زحمت کمی بیش از یک میلیون بش//کهاش را میتوانست در چند بازار محدود به فروش برس//اند و برای برگشت پول آن هم با مشکالت بسیاری مواجه بود.

اما اکنون، رقم تولید نفت در حالی به مرز چهار میلیون بشکه در روز رسیده است که به راحتی حدود 2/4 میلیون بش//که آن را در هر بازاری که بخواهیم به فروش میرسانیم و مشکلی هم برای دریافت پول فروش نفت کشور نداریم.

این ارقام ش//اید در اذهان ش//ماری فق//ط یک عدد باش//د اما دلس//وزان و تصمیمگیران عالی کشور ارزش قدرت سیاسی،اقتصادیوامنیتیکهاینحجم تولید نفت برای کش//ور ایجاد میکند را ب//ه خوبی میدانند؛ همچنین از این رو اس//ت که ارکان کشور برای توسعه ظرفیتسازی تولید نفت اجماع دارند و به زودی با امضای قراردادهای جدید، برنامه افزایش تولید نفت ایران کلید زده خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.