برجام با صنعت آب و برق چه کرد

Jahan e-Sanat - - News -

ش//رایط پیشآمده بع//د از برجام و همزمان ب//ا آن اجرای سیاس//تهای اقتصاد مقاومتی با چارچوب و ساختار جدید در صنع//ت آب و برق به اهداف کام//ل برای حل مش//کالت اقتصادی کشور به صورت کامل منجر نشد چراکه هنوز مشکالت بینبانکی حل نشده و همچنان امکان توس//عه بازار سرمایه و افزایش مشارکت اقتصادی بین طرفها فراهم نشده است.

برنام//ه جامع مش//ترک )برجام( از دیم//اه 1394 تاکنون ش//اخصهای مثبتی را به مولفههای اقتصادی کشور افزوده اس//ت. فشارهای تورمی کاهش یافت و برداش//ته ش//دن تحریمها بر صادرات نفتی باعث ش//د رشد منفی و بسیار کم )رش//د دوره 1392 تا 1394 بهطورمتوس//ط5/0 درصدبودهاست( به رشد اقتصادی مثبت تبدیل شود. بر اساس پیشبینی موسسات بینالمللی رشد اقتصادی ایران در سالهای5931 تا 1397 به طور متوس//ط 4/5 درصد خواهد بود.

اج//رای برجام همراه ب//ا عملیاتی ساختن سیاستهای اقتصاد مقاومتی و افزایش توان تابآوری، عامل مهمی در سرنوشت اقتصاد ایران در سالهای آتی خواه//د بود. در این راس//تا چهار اقدام اساس//ی در کشور باید انجام شود و در صورتی که اهتمام ملی بهویژه بین دولتمردان و تصمیمگیران قرار گرفته و کل جامعه در این راه قدم نهند، میتوان به ش//کوفایی اقتصادی کشور در بعد داخلی اطمینان ک//رد و اجرای برنامه شش//م توس//عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در سالهای پیش رو با موفقیت به اجرا گذاشت.

کاهش تنشهای ملی، منطقهای و بینالمللی و فراهم کردن فرصت برای دس//ت یافتن به اهداف و سیاستهای اقتصادیمبتنیبرتولیددرونزا،مردمی و دانشبنی//ان و قاب//ل رقاب//ت در بازار جهانی، افزایش سرمایهگذاری خارجی و ایجاد شرکتها و موسسات مشترک بینالمللی با ه//دف تولید دانشبنیان در داخل و توس//عه ص//ادرات خدمات مهندسی توسط بخشهای غیردولتی توانمند، اصالح رویههای مصرف آب و انرژی با استفاده از مولفههای اقتصادی، فرهنگی و فناوری با مش//ارکت مردم، اعتمادسازی بین مردم )مشترکین( و دولت )مجریان اقتصادی و تامین، توزیع آب و انرژی( چهار اقدام اساسی در این بین شناخته شده است.

برای اج//رای سیاس//تهای فوق، مقاومسازی اقتصاد و نظارت بر اجرای برنامهبهصورتبههمپیوستهنیزضروری است. اکنون تصویر روشنی از برنامههای اجرایی بهویژه با مسیر راه تعیین شده توسط سیاس//تهای اقتصاد مقاومتی پیش رو اس//ت بنابراین اجرای صحیح این برنامهها میتوان//د راه برونرفت از مشکالتباشد.

علیرض//ا دائمی، قائممقام وزیر نیرو در ام//ور بینالملل، توس//عه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق بر این باور است که آهنگ ایجاد اشتغال در کشور باید حدود یک میلیون ش//غل در سال باش//د و در صنع//ت آب و برق با فعال شدنبخشغیردولتیامکاناشتغالزایی حداقل یکصد هزار نفر در س//ال فراهم خواهد ش//د. در صورت ادامه و اجرای سیاس//تهای پولی و مالی سنجیده، این رش//د سریعتر اقتصاد با مساعدت سرمایهگذاری مستقیم خارجی است ک//ه برای نی//ل به این ه//دف اهمیت حیاتی دارد.

وی بر این باور اس//ت که دسترسی به فرصتهای ش//غلی در صنعت آب و برق و مردمی ک//ردن اقتصاد در این عرصههامیتواندبهکاهشفقروافزایش مشارکت مردم در صنعت کمک کند. حمایت وسیع و موثر از صنایع با توجه به ظرفیتهای ایجادش//ده مبتنی بر عدالت اجتماعی میتواند منجر به ایجاد صدها شغل غیردولتی جدید در کشور در عرصههای آب و برق شود. ارائه ده//د، در مناقصه میدان برنده خواهد شد.

این مقام مسوول با تاکید بر اینکه تاکنون هفت ش//رکت ش//امل توتال فرانسه، شل انگلیس، پتروناس مالزی، اینپکس ژاپن، CNPCو س//اینوپک چین و یک ش//رکت روسی)مشارکت روس نفت و نفت و گاز پرش//یا( برای حضور در مناقصه محدود آزادگان اعالم آمادگی کردهاند، اظهار داشت: برخی از شرکتها همچون اینپکس تاکنون پیشنهاد فنی و طرح جامع توسعه این میدان را ارائه کردهاند.

بهگفته دائمی بای//د اذعان کرد که استفاده از حداکثر توان تولیدی صنایع موجودآبوبرقاولویتبیشترینسبت به ایجاد صنایع جدید دارد و در مرحله اول توانمندسازی این صنایع و بازتوانی واحدهای مهندسی و صنعتی ضرورتی اجتنابناپذیراست.

اجرای صحیح و خوب برنامه اجرایی کشور در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در چارچوب سیاس//تهای اقتص//اد مقاومتی در صنعت آب و برق ملزوماتی همچون توانمندس//ازی و بازتوانی بخشهای غیردولتی صنعت آب و برق با اولویت صنایع موجود، جلب مش//ارکتهای مردم//ی و منابع مال//ی داخلی برای س//رمایهگذاری در صنع//ت آب و برق و مردمی ک//ردن اقتصاد، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ایجاد موسسات مش//ترک بین شرکتهای ایرانی و خارجی با هدف افزایش تولید و ص//دور خدمات فنی و مهندس//ی، ارتقای تولیدات صنعتی در بخشهای آب و برق با استانداردس//ازی و ایجاد آزمایش//گاههای مرجع ب//رای ارتقای کیفی و رقابتپذیر ک//ردن تولیدات داخلی، حل مشکالت تولید صنایع آب و ب//رق با رفع موانع بانکی و اقتصادی و اس//تفاده حداکثری از شرکتهای دانشبنیان و موسس//ات علمی برای ارتقای تولید را میطلبد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.