گم شدن 3 کشتی بنزین دروغ مضحکی است

Jahan e-Sanat - - News -

موافقان و مخالفان کارت سوخت پای میز مناظره آمدند و پیامدها و مزیتهای سهمیه بندی بنزین را تشریح کردند و در نهایت مدعی شدند که سه کشتی بنزین گم شده است.

حاجی دلیگانی، نماینده مجلس در برنامه مناظره با اشاره به آثار سوءکارت س//وخت گفت: سه کشتی بنزین در آمارگیری سال 95 انجام شده در آمارها گم شده وقتی بررسی کردند میزان موجودی سال 95 را، میزان تولید داخلی و میزان واردات و میزان مصرف را از آن کم کردند مشاهده کردند که سه کشتی بنزین معلوم نیست که چه شده است این یکی از آثار سوء نیم بند شدن کار سوخت در کشور شد.

در واکنش به این ادعا شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با صدور اطالعیهای اعالم کرد: گمشدن سه کشتی بنزین وارداتی در اواخر سال 1395 کذب محض بوده و دروغ مضحکی است.

در این اطالعیه با اشاره به موضوعات مطرح شده در برنامه مناظره در شبکه اول سیما تاکید شده است که واردات بنزین از طریق گمرک و با اسناد موردتایید سازمان استاندارد صورت پذیرفته و در صورت وجود مستنداتی در این زمینه الزم است به مراجع قانونی ذیربط ارجاع شود تا پیگیریهای بعدی بهعمل آید.

در این برنامه تلویزیونی آقای حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی از شهرستانهای شاهین شهر برخوار و میمه در خصوص ضرورت استفاده یا عدم استفاده از کارت هوشمند سوخت برخی مطالب خالف واقع و به دور از هرگونه مستندات کارشناسی را مطرح کرد. در پاسخ شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران آمده است: با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، متاسفانه برخی جریانها و فعاالن سیاسی با فضاس//ازیهای دروغین و ایجاد توقعات کاذب، زمینه را ب//رای تخریب دولت و دس//تاوردهای آن مناس//ب دی//ده و یک نماینده محت//رم در روزی ک//ه در صحن علنی مجلس دو س//وال پی در پی از وزیر نفت مطرح کرد که عموم نمایندگان محترم مردم آنها را وارد ندانسته و از توضیحات وزیر قانع ش//دند همان شب در تلویزیون اتهامات واهی دیگری را که غیرکارشناس//ی بوده و موجب تخریب امید مردم میش//ود از تریبون رسانه ملی مطرح کرده است.

شرکت ملی پاالیش و پخش در این اطالعیه با تاکید بر اینکه افزایش رشد مصرف حدود پنج درصدی بنزین با توجه به افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش تعداد خودروهای تولیدی طی سالهای مورد اشاره امری منطقی بوده و ناشی از قاچاق فرآورده نیس//ت، آورده است: گم شدن سه کشتی بنزین وارداتی در اواخر سال 1395 کذب محض بوده و دروغ مضحکی است و واردات بنزین از طریق گمرک و با اسناد مورد تایید سازمان استاندارد صورت پذیرفته و در صورت وجود مستنداتی در این زمینه الزم است به مراجع قانونی ذیربط ارجاع شود تا پیگیریهای بعدی بهعمل آید.

این شرکت درباره اجرای طرح دیسپچینگ نیز تصریح کرده است: اصل اجرای طرح دیسپچینگ و تکلیف قانونی شرکت ملی پخش در اینخصوص، کامال محرز و ضروری بوده و منافاتی با وجود یا عدد موجود سامانه هوشمند ندارد. شایان ذکر است کل بودجه مصوب طرح فوق برای تمامی تاسیسات و انباره//ای نفت و جایگاههای س//وخت وفق مصوب//ات معادل 21 میلیارد تومان اس//ت که تاکنون صرفا هشت درصد آن )حدود 1/5 میلیارد تومان( هزینه شده است.

بنابراین ارقام 400 میلیارد تومان بودجه برآوردی و هزینهکرد 200 میلیارد تومان مورداشاره جناب آقای دلیگانی، کامال به دور از واقعیت است. از سوی دیگر حدود 70 درصد از پیشرفت کار در سالهای 1389 تا 1392 صورت گرفته که انتصاب مسووالن ردهباالی وزارت نفت در دولت یازدهم و نسبت خویشاوندی ذکرشده در این مقطع زمانی هنوز تحقق نیافته بود.

ش//رکت ملی پاالی//ش و پخش در پای//ان این اطالعیه ب//ه منظور اثبات غیرکارشناسی بودن سخنان این نماینده خاطرنشان کرده است: با فرض تایید ادعای آقای حاجی دلیگانی مبنی بر نیاز004 میلیارد تومانی بودجه برای هر جایگاه عرضه س//وخت مایع و احتس//اب 3400 جایگاه موجود، بالغ بر 1360 هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز این طرح است که این مبلغ نجومی موید تحلیلهای یکسویه و آدرسهای غلط برای هجمه به عملکرد مثبت و شفاف دولت یازدهم در این زمینه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.