رقابت 7 شرکت خارجی

Jahan e-Sanat - - News -

درحالیدوشرکتچینی CNPC و ساینوپک به عنوان لیدر برای حضور در مناقصه میدان نفتی آزادگان مشارکت کردهاندکهپیشبینیمیشوددرنهایت مناقصه توسعه این میدان در قالب دو کنسرسیوم برگزار شود که در هر یک از کنسرسیومها یک شرکت چینی به عنوان عضو حضور داشته باشد.

هماکنون ضری//ب بازیافت این دو میدان نفتی حدود 5/5 تا شش درصد و برنامه شرکت ملی نفت ایران افزایش ضریب بازیافت این دو میدان نفتی به حدود 20 درصد است.

در همین حال مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت جزییات تازهای ازمناقصهتوسعهمیدانآزادگانارائهکرد و گفت: تاکنون هفت شرکت خارجی در کنار شریک ایرانی برای حضور در مناقصه اعالم آمادگی کردهاند.

س//یدنورالدین ش//هنازیزاده در گفتوگوباانرژینیوزدرتشریحجزییات برگزاری مناقصه میدان نفتی آزادگان گفت: برگزاری مناقصه این میدان نفتی حداکثرتاسهماههامسالتعیینتکلیف خواهد شد.

مدیرعامل ش//رکت مهندسی و توسعه نفت با اعالم اینکه مهمترین شرط برنده شدن شرکتهای خارجی در مناقص//ه توس//عه می//دان نفتی آزادگان ارائه بهترین پیش//نهاد فنی و استفاده از پیشرفتهترین تکنولوژی افزای//ش ضریب بازیافت نفت میدان اس//ت، تصریح کرد: بر این اساس با هیچ ش//رکتی تع//ارف نداریم و هر ش//رکت یا کنسرسیومی که بهترین تکنولوژی افزایش ضریب بازیافت را

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.