بهرهبرداری کامل از فازهای71 و 18 پارسجنوبی تا پایان فروردین

Jahan e-Sanat - - News -

سرپرستطرحتوسعهفازهای71 و81 پارسجنوبیبابیاناینکهاین فازها در حال حاضر 46 میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری تزریق میکنن//د، از بهرهبرداری کامل از فازهای 17 و 18 تا پایان فروردینماه خب//ر داد.محمدرضا چلیپا اظهار کرد: فازهای 17 و 18 پارسجنوبی با هدف تصفیه روزانه 56 میلیون مترمکعب گاز غنی و تولید 50 میلیون مترمکعبگازمتانبرای0572 تناتان،0092 تن LPG و77 هزاربشکه کاندنسیتطراحیشدهاست.ویبابیاناینکهدرحالحاضر فازهای71 46،18و میلیونمترمکعبگازبهشبکهسراسریتزریقمیکنند،درمورد وضعیت اشتغالزایی این فازها به ایسنا گفت: در وضعیت فعلی حدود299 نفر در عملیات بهرهبرداری پاالیشگاه شاغل هستند. تعداد نیروی کار در زمان اوج پروژه بیش از 10 هزار نفر بود.سرپرست طرح توسعه فازهای 17 و 18 پارسجنوبی در پایان تاکید کرد: تا آخر فروردین حداکثر تولید را از فازهای 17 و 18 که برداشت 56 میلیون مترمکعب گاز غنی در روز است صورت خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.