800 هزار ايراني دچار اختالالت شديد رواني هستند

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- عضو انجمن روانشناسي ايران گف//ت: بي//ش از 800 هزار ايراني دچار اختالالت شديد رواني هس//تند كه بايد زير نظر پزش//ك درمان شوند.

فره//اد طارمي//ان، روانش//ناس باليني و عضو انجمن روانشناس//ي ايران درخصوص شيوع بيماريهاي روان//ي در بي//ن ايراني//ان گف//ت: به دلي//ل اينك//ه هن//وز در ايران تحقيقات گس//تردهاي درخصوص تع//داد مبتاليان ب//ه بيماريهاي رواني ص//ورت نگرفت//ه، نميتوان آمار دقيقي در اين خصوص اعالم كرد ول//ي با توجه به آمارهايي كه در دست روانشناسان موجود است، ي//ك درصد از جمعيت ايران دچار اختالالت شديد رواني هستند كه با توج//ه به جمعيت بيش از 800 هزار نفر به اختالالت شديد رواني دچارن//د كه بايد زير نظر پزش//ك درمان شوند. اين بيماران به توجه و درمان بسيار دقيقي احتياج دارند زيرا ممكن اس//ت اي//ن بيماريها آنقدر شديد باشد كه حتي تا پايان عمر بيماران را رها نكند. به همين خاط//ر بايد توجه وي//ژهاي به اين بيماران داشت. با رواندرمانيها و مداخالت غيردارويي ميتوان كمك بسيار زيادي به اين بيماران كرد.

عضو انجمن روانشناس//ي ايران درخصوص شايعترين بيماريهاي رواني رايج در كشور ادامه داد: در ص//در بيماريهاي روان//ي كه در كشور رو به افزايش است ميتوان ب//ه بيماريهاي افس//ردگي، انواع اضطرابه//ا، هراسه//ا و ترسها اش//اره ك//رد ك//ه خوش//بختانه اطالعرس//انيهاي خوب//ي در اين خصوص در س//طح جامع//ه انجام شده است و خانوادهها به اختالالت رواني فرزندان خود اهميت بسياري ميدهن//د و با مراجعه به پزش//ك س//عي در درم//ان اي//ن بيماريها دارند. متاسفانه برخي از داروهاي خوابآور و داروهايي كه مخصوص بيماران رواني اس//ت در دسترس عم//وم م//ردم ق//رار ميگي//رد و ب//دون اطالع و به م//دت طوالني توس//ط ف//ردي كه بيمار نيس//ت مصرف ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.