پشمكی برای جمنا

Jahan e-Sanat - - News -

اميرحسين ميراس/ماعيلي- به ميمنت و مباركي ثبتن//ام كانديداهاي رياستجمهوري هم آغاز شده و در همان روزاولديديمكهآحادملتدستدردست هم براي تصاحب پست رياستجمهوري پيشقدم شدهاند. طبق اعالم وزارت كشور تاساعت61 ديروزبيشاز001 نفرثبتنام كردهاند كه جز يك نفر، هيچ كدامش//ان جزو رجال سياس//ي نيستند و مدارك و تخصصشان حتي براي تاييد صالحيت در انتخابات ش//وراهاي مدارس نيز كافي نيست،چهبرسدبهرياستجمهوري!يعني اينطور كه بويش ميآيد تا آخرين مهلت ثبتن//ام، چيزي بيش از هزار نفر كانديدا خواهند شد. به راستي اين همه اشتياق از س//وي برخي هموطن//ان براي حضور در وزارت كش//ور چيست؟ مگر خودشان نميدانندكهاحتمالتاييدصالحيتشان از رييسجمهور ش//دن محسن رضايي هم كمتر اس//ت؟ قبل از رسيدن به اين جواب، توجه ش//ما را به نكت//هاي ديگر جلب ميكنم.ابراهيم رييسي در همين انتخابات رسما اعالم كانديداتوري كرده و عمال اعضاي شوراي اصولگرايان )جمنا( را به صرف پشمك خوشمزه حاجعبداهلل دعوت كرده است. از طرف ديگر هواداران ومشاورانجنابرييسيبراياينكهبگويند »باشه بابا، شمام بازي« و بتوانند از حمايت اعضاي جمنا در انتخابات برخوردار شوند، ليستي احتمالي را از كابينه دولت آينده ابراهيم رئيسي منتشر كردهاند كه به طور مثال محمدباقر قاليباف معاون اول است، مهرداد بذرپاش وزير صنعت شده، عزتاهلل ضرغامي پس//ت وزارت فرهنگ و ارشاد را تصاحب ك//رده، عليرضا زاكاني معاون پارلماني است و وزارت علوم را نيز دادهاند بهمحمدمهديزاهدي...

حقيقت ماجرا اين اس//ت كه زندگي بدون رويا و آرزو بيمعني است مثال بنده همين ديش//ب خواب ديدم كه در حال دريافتجايزهنوبلادبياتهستماماباپيام كوتاه موسسهاي بياعتبار از خواب بيدار ش//دم كه »قسطت عقب افتاده و تا قبل از اينكه ضامنت رو از خواب بيدار كنيم بيا بده!« يعني ميخواهم بگويم خواب و رويا و خيال با واقعيت خيل//ي فرق دارد و آن جماعت001 نفريكهامروزثبتنامكردند و اين جناب رييسي كه از االن كابينهاش را بسته، هنوز از خواب بيدار نشدهاند. دوست داشتندرييسجمهورشوندوليقرارنيست هرچيزيكهمادوستداريمبشودكه!اگر دست من باشد ميخواهم مسي بيايد در پرسپوليس بازي كند ولي آيا كسي حرف مرا گوش ميكند؟ اي كاش كس//ي پيدا شود به رفقاي جمنايي و آنهايي كه آرد را براي راي به حراج گذاشتهاند، حالي كند كه احتمال قهرماني خونه به خونه بابل در جامباشگاههایاروپاازرييسجمهورشدن شمابيشتراست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.