چمران سهم عمدهاي در تمام اشتباهات مديريتشهريدر21 سالگذشتهدارد

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-رييسكميسيونسالمت،محيطزيستوخدماتشهريشوراي شهرتهرانگفت:انتظارنداريمتمامينيروهايآتشنشانبيسيمداشتهباشند اماباكسانيكهدرعملياتحضوردارندبايدارتباطراديوييبرقرارباشد.آقايان حتي توان اين را نداشتند كه سيستم بيسيم ديجيتال بخرند و اين موضوع برايشانمهمنبودهاست.

رحمتاهلل حافظي همچنين با بيان اينكه گزارش كميته ملي پالسكو گزارش نسبتا خوبي است و بر مبنا و فرمت گزارشهاي سازمان ملل (UN) تنظيمشدهتاكيدكرد:تركيباينتيمنقطهضعفنيزداشتزيرادراينتيم، كارشناسمديريتشهريحضورنداشت.بااينوجودتماميابعادموضوع،فارغ از جنبههاي سياسي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين گزارش و در ارتباط با خسارت جاني وارد شده به مردم و آتشنشانان، يك جمله كليدي به چشم ميخورد كه اين است: »پالسكو دير تخليه شد« اين تيتر چهار كلمه است اما در پشت آن دنيايي حرف وجود دارد و بايد چرايي اين اتفاق واكاوي شود. در مصاحبهها كمتر به اين موضوع پرداخته شد. اينكه چرا با وجود دستور تخليهنيمساعتقبلازتخريبساختمان،نيروهايآتشنشانيبهطوركامل تخليهنشدند؟اينهارابايدپاسخدهندكهچگونهدستورخروجازساختمانرا به آتشنشانان اطالع دادهاند و چرا ساختمان تخليه نشد.

وي با اشاره به اينكه رييس شوراي شهر تهران سهم عمدهاي در تمامي اشتباهاتمديريتشهريدر21 سالگذشتهدارد،گفت:اگردوپروندهبراي تخلفات مالي شهرداري به دادگاه كشانده ميشد، هرگز شاهد اين حجم از تخلفاتازسويشهردارينبوديم.باوجودگزارشكميتهمليدربارهپالسكو بايد كميته حقيقتياب شوراي شهر مساله را از جايگاه مديريتي بررسي و انتظارداريمقوهقضاييهنيزبادقتوجديتمقصراصلياينحادثهراشناسايي و مجازات كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.