كمترين ميزان، در گيالن و يزد

Jahan e-Sanat - - News -

انجمنآسيبشناسيايران-وزيربهداشتگفت:افسردگيشديدو عميق يكي از انواع افسردگي است كه زندگي روزمره فرد را مختل ميكند. اين ش//اخص در دنيا حدود دو هزار و 924 نفر به ازاي هر 100 هزار نفر و در ايران س//ه هزار و 328 نفر به ازاي هر 100 هزار نفر اس//ت و از اين نظر استانهاي تهران، فارس، اصفهان و چهارمحال و بختياري، بيشترين شيوع افسردگي عميق را در كشور دارند و گيالن و يزد از نظر افسردگي شديد كمترين ميزان را دارند.

قاضيزادههاشمي ادامه داد: شيوع افسرده خويي در هر دو جنس مرد و زن در كشور نسبت به منطقه بهتر است، بهطوري كه شيوع افسرده خويي در كشورهاي منطقه 1425 نفر در هر 100 هزار نفر است و اين ميزان در ايران5721 نفراست.

همچنينمعاوناجتماعيوزيربهداشتافزود:اغلبفيلمهايتوليدداخل، تلخهستند.صداوسيماميتواندباتوليدمحتوايمناسببهسالمتروانمردم كمككندياباتوليداتتلخوناراحتكنندهبهسالمتروانمردمآسيببزند. وزارتبهداشتدرخوشبينانهترينحالتفقطميتواند52 درصدسالمت مردم را تامين كند و تامين 75 درصد س//المت مردم نيازمند مشاركت و همكاري همه دستگاهها و خود مردم است.

مديركل دفتر سالمت رواني وزارت بهداشت هم در گفت كه 12/5 درصد ايرانيهاي 15 تا 64 سال دچار افسردگي هستند. احمد حاجبي افزود: در نظرسنجي انجام شده 67/4 درصد افراد در پاسخ به اين پرسش كه چرا از خدمات درماني سالمت روان بهرهمند نشدهاند، پاسخ دادند كه فكر ميكردند اين اختالل خودش بهتر ميشود! بنابراين ارتقاي آگاهي و توانمندسازي افراد براي مواجهه با اختالالت رواني، نياز امروز جامعه ماست. بايد سطح سواد سالمت مردم و متعاقب آن سطح سواد سالمت روان آنان ارتقا يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.