»آلبيسلسته«درخطرحذفازجامجهانی

Jahan e-Sanat - - News - فوتبال ایران

برانكو ايوانكوويچ، سرمربی سرخپوشان پايتخت هر نقطه قوتی كه داشته باشد، يك ايراد بزرگ دارد و آن چيزی نيست جز تعويضهايش. به نحوی كه برای به ياد آوردن تعويضهای طاليی كه نه، حتی برای به ياد آوردن تعويضهای گرهگشای برانكو هم بايد حسابی به بخش فوتبالی مغزمان فشار آوريم! برانكو از همان سال گذشته نشان داد كه اگر تيمش از دقايق نخست بر بازی سوار باشد كه روز، روز سرخپوشان است اما وای به روزی كه گره بازی تا اواسط نيمه دوم يا اواخر بازی باز نشود. آن وقت است كه احتمال نتيجه نگرفتن پرسپوليسیها تا پايان بازی بسيار زياد است. هرچند كه در اين بين استثناهايی هم وجود دارد. همچون تعويض بنگس//تون در دربی 81 و گلی كه او )هرچند به اتفاقیترين شكل ممكن( به ثمر رساند يا همين مورد آخر تعويض سامان نريمان جهان در بازی آخر پرسپوليس در ليگ برتر كه با پاس گل دقايق پايانی او همراه ش//د اما در مجموع برانكو ميانه خوشی با تعويض و نيمكت ذخيرهها ندارد!

شايد يكی از عجيبترين تعويضهای برانكو )به لحاظ فرم و زمان تعويض(رادرديداررفتپرسپوليسوالريانقطردرچارچوبمسابقات قهرمانی باشگاههای آسيا ديديم. جايی كه نماينده كشورمان تا لحظات پايانی با نتيجه سه بر يك از حريف قطری عقب است و ناگهان آقای برانكو در دقيقه 92 تصميم ميگيرد سروش رفيعي، هافبك بازيساز و تكنيكي خود كه هر لحظه ميتواند با حركات انفرادياش س//بب شكلگيري يك حمله و يا گرفتن خطا در موقعيتي مطلوب شود را بيرون كشيده و يك مدافع ذاتي يعني محسن ربيع خواه را به ميدان ميفرستد! همين تعويض به خودي خود عالمت سوال بزرگي است كه ش//ايد برخي را حيرت زده كند اما بر فرض كه نقش//ه خاصي در ذهن برانكو و كادر فني پرسپوليس بوده و شايد ميخواستهاند ربيع خواه يك خط جلوتر يا اصال در خط حمله به كار گرفته شود، اما آيا دقيقه29 كهتنهاچندثانيهبهپايانبازيايباقيماندهكهپرسپوليس نياز به دو گل براي كس//ب تس//اوي دارد، زمان مناسبي براي چنين تعويضي است؟!

اما تعويضهاي عجيب و غريب برانكو به دور برگش//ت مسابقات قهرماني باش//گاههاي آسيا هم كشيده ش//د. به بازي دوشنبه شب گذشته پرسپوليس و الريان در تهران. جايي كه پرسپوليس باوجود شايستگيهاي بسيار و فرصتهاي پرشماري كه يكي پس از ديگري از دست داد تا دقايق پاياني با نتيجه صفر-صفر مقابل رقيب خود متوقف شده بود. دقيقه 89 بود كه اپيزود دوم تعويض محيرالعقول بازي رفت عينا به نمايش درآمد! سروش رفيعي از بازي خارج و محسن ربيع خواه به جاي او وارد ميدان شد. هنوز از پس تحليل اين تعويض در بازي رفت برنيامده بوديم كه برانكو عالمت سوال ديگري را پيش روي ما گذاشت! چند دقيقه بعد يعني در اواخر وقتهاي تلف شده نيمه دوم، تعويض دوم پرسپوليس از راه ميرسد. آن هم زماني كه ثانيهها براي اين تيم حياتي است و شايد زيان وقتهاي تلف شده هنگام چنين تعويضي بسيار بيشتر از سود احتمالي آن باشد! اين بار احسان علوان زاده بازيكن جوان و كم تجربه پرس//پوليس بود كه به جاي محسن مسلمان وارد ميدان شد. تعويضي كه به نظر ميرسد بيشتر مناسب زماني باشد كه پرسپوليس با دو يا سه گل از حريف آسيايي خود پيش اس//ت و برانكو چند ثانيهاي هم به بازيكن جوان فرصت عرض اندام داده! حتي اگر فرض كنيم كه در پس چنين تعويضي نقشه تاكتيكي پيچيدهاي نهفته كه ما از فهم آن عاجزيم اما بازهم يك سوال پيش ميآي//د؛ اينكه آقاي برانكو! فكر نميكنيد كه ثانيههاي پاياني بازي براي چنين تغييراتي خيلي دير است؟! واقعا در آن ثانيهها از بازيكن كم تجربهاي كه حتي در ليگ داخلي هم نتوانسته خودي نشان دهد، انتظار چه معجزهاي را داشتيد؟

آقاي برانكو! شايد بگوييد كه نيمكت تيم خالي است و دستم بسته، اما براي مربياي كه سومين سال متوالي روي نيمكت تيمي نشسته، اين پاسخ اگر عذر بدتر از گناه نباشد هم توجيه مناسبي نيست. آقاي برانكو تعويض بي هدف آن هم در ثانيههاي پاياني چيزي نيست كه بتوان با آن راحت كنار آمد.

ادگاردو بائوسا، سرمربي آرژانتين پس از كمتر از يك سال حضور روي نيمكت اين تيم از سمت خود اخراج ش//د. او آگوست سال گذش//ته پس از ناكامي جراردو مارتينو براي بار دوم در فينال كوپا آمهريكا، جانشين سرمربي سابق بارسا شد.

با اين حال آرژانتين در مقدماتي جام جهاني تنها سه پيروزي از هشت بازي كسب كرده و كار دشواري براي صعود به جام جهاني دارد. پس از شكست دو بر صفر مقابل بوليوي، آينده بائوسا به خطر افتاد تا در نهايت او از هدايت تيم ملي آرژانتين كنار گذاشته شود. اين در حالي بود كه فدراسيون فوتبال آرژانتين اخيرا از او حمايت كرده بود ولي حال رييس فدراس//يون اخراج بائوسا را تاييد كرد.

تاپيا گفت: به بائوسا گفتيم ديگر سرمربي آرژانتين نخواهد بود. آرژانتين در حال حاضر در رده پنجم قرار گرفت//ه؛ جايگاهي كه اگر در آن بماند، براي صعود به جام جهاني بايد در ديدار پليآف ش//ركت كند. چهار بازي تا پاي//ان باقي مانده و فرصت جبران هنوز براي آلبيسلسته وجود دارد هنوز نامي از جانشينان احتمالي بائوسا منتشر نشده و بايد ديد فدراسيون آرژانتين چه تصميمي خواهد گرفت.

تيممليفوتبالآرژانتيندر9ماهيكهتحتهدايت ادگاردو بائوس//ا قرار داش//ت، روزهاي سخت و بدي را س//پري كرد. تيم ملي فوتبال آرژانتين 41 هفته قبل س//ومين فينال پياپي خود را تجربه كرد. آلبيسلسته فرصت داشت از شيلي انتقام شكست سال گذشته در فينال كوپا آمهريكا را بگيرد اما بازهم شكست خورد.

ليونل مسي پس از اين شكست تلخ اعالم كرد ديگر براي تيم ملي بازي نخواهد كرد. هواداران آرژانتيني در حال سپري كردن بدترين روزهاي خود بودند. جراردو مارتينو اخراج ش//د تا گزينه بهتري براي هدايت تيم ملي انتخاب ش//ود. مائوريسيو پوچتينو، مارچلو بيلسا خورخه س//امپائولي ب//ه همراه ديگو پابلو س//يمئونه ج//زو گزينههاي مربيگري بودند اما هيچيك به دليل ش//رايط خاصشان جانشين مارتينو نشدند. به همين دليل AFA )فدراس//يون فوتب//ال آرژانتين( ادگاردو بائوس//ا را كه سرمربي س//ائوپائولو بود، به عنوان رهبر جديد آلبيسلسته معرفي كرد. اولين ماموريت بائوسا بازگرداندن مس//ي به تيم ملي بود. در اين شرايط بود كه ديگو آرماندو مارادونا، جمله تاريخي خود را گفت. ستاره پيشين تيم ملي آرژانتين گفته بود اگر كسي به اسپانيا برود و با مسي درباره بازگشت صحبت كند به شدت با او برخورد خواهم كرد.

مسي تصميم گرفت به تيم ملي بازگردد اما شرايط تيم ملي بهتر نشد. بائوسا نخستين بازياش را با پيروزي پشتس//ر گذاشت و توانست اروگوئه را شكست دهد. شروع خوبي براي سرمربي جديد بود اما آلبيسلسته در بازي بعد برابر ونزوئال دو- دو مساوي كرد. تساويهاي اي//ن تيم ادامه داش//ت و آرژانتين اين ب//ار مقابل پرو متوقف شد. شكست يك بر صفر برابر اروگوئه وضعيت آلبيسلس//ته را بدتر كرد. مسي در چند بازي به علت آسيبديدگي حضور نداشت و اين موضوع به تيم ملي لطمه زد. آرژانتين بدون س//تارهاش كمفروغ بود و به نظر ميرس//يد نميتواند از اين شرايط بحراني خارج شود. مسي در ديدار بعد برابر برزيل به ميدان رفت اما سنگينترين شكست اين تيم در مقدماتي جام جهاني 2018 روسيه رقم خورد. رقيب هميشگي آلبيسلسته يعني تيم ملي فوتبال برزيل، با سه گل اين تيم را تحقير كرد. شاگردان بائوسا به رتبههاي پايينتر سقوط كردند. آنها در ادامه كلمبيا را با سه گل شكست دادند اما هنوز در رتبه پنجم قرار داشتند. در آمريكاي جنوبي چهار تيم نخست به جام جهاني صعود ميكنند و تيم پنجم بايد به مصاف نماينده اقيانوسيه برود تا بتواند جواز حضور در اين رقابتها را كسب كند.

بائوس//ا در روزهاي نخست فروردين فرصت داشت جايگاه چهارم را از آن تيم خود كند. او شيلي را برابر خود داش//ت؛ تيمي كه دو بار مانع قهرماني كشورش در س//الهاي 2016 و 2015 ش//ده ب//ود. در دقايق ابتدايي بازي، داور يك پنالتي تقديم آلبيسلسته كرد تا آرژانتين با تكگل مسي پيروز اين ميدان نام گيرد و به رتبه چهارم صعود كند. با اين حال پس از بازي خبري عجيب منتشر شد. ستاره تيم به كمكداورهاي بازي، چند بار توهين كرده بود. مسي در انتظار محروميت بود. فيفا نيز پيش از ديدار برابر بوليوي، مهاجم آرژانتيني و تيم ملي را نقرهداغ كرد. او چهار جلس//ه از همراهي تيم ملي محروم شد. ساعاتي بعد از اين خبر، آرژانتين به مصاف بوليوي رفت و در غياب ستارهاش دو بر صفر مغلوب شد. آلبيسلسته بازهم بدون مسي باخت و به رتبه پنجم سقوط كرد.

پس از اين ديدار شايعه اخراج بائوسا به گوش رسيد؛ حتي سرمربي آرژانتيني اين شايعات را رد نكرد. تقريبا 10 روز پي//ش قرار ب//ود AFA اين موضوع را به طور رس//مي اعالم كند اما اين اتف//اق نيفتاد. دليل آن نيز واضح بود. هنوز گزينه مورد نظر پيدا نشده بود. پس از چند جلسه بين مسووالن فدراسيون و بائوسا باالخره AFA اخراج سرمربي آرژانتيني را اعالم كرد و بائوسا با كسب 11 امتياز در هشت بازي براي هميشه با تيم ملي خداحافظي كرد.

اكنون فدراس//يون فوتبال آرژانتي//ن دوباره پس از 36 هفت//ه به دنبال س//رمربي ميگ//ردد. اين بار تنها دو گزينه براي اين س//مت وجود دارد؛ س//امپائولي و سيمئونه. سامپائولي كه اكنون هدايت سويا را بر عهده دارد، ش//انس بيشتري براي اين سمت دارد چون او با سويا نتايج مورد نظر را كسب نكرد و پس از حذف در ليگ قهرمانان اروپا به رتبه چهارم جدول سقوط كرد و بعيد به نظر ميرسد اتلتيكومادريد اجازه دهد سويا دوباره به جايگاه خود بازگردد. البته سرمربي آرژانتيني از قطر و هلند براي مربيگري پيش//نهاد دارد. او حتي يكي از گزينههاي جانشيني لوييس انريكه در بارسلونا بود كه باش//گاه كاتاالن//ي آن را رد كرد. در هر صورت سامپائولي ش//رايط مناس//بتري براي قبول هدايت آلبيسلس//ته دارد و AFA با او مذاكره خواهد كرد. از طرف ديگر بعيد به نظر ميرس//د سيمئونه اتلتيكو را ترك كند يا همزمان مس//ووليت دو تيم را بر عهده گيرد. سرمربي اتلتيكومادريد هميشه درباره حضور در تيم ملي ميگويد كه هنوز براي قبول چنين مسووليتي زود اس//ت. ممكن اس//ت AFA در اي//ن راه همچون چند ماه گذشته شكست بخورد و هدايت تيم ملي را س//رمربي ديگري بر عهده گيرد و نامي عجيب دوباره بر سر زبانها بيفتد.

مشكل آرژانتين تنها سرمربي نيست. مافياي حاضر در فدراس//يون اين كش//ور اج//ازه نميدهد تيم ملي در جايگاه شايس//ته خود قرار گيرد؛ تيمي كه اكنون صدرنش//ينیاش را در رنكينگ فيفا نيز از دست داده است. مارادونا هميشه به مافيای موجود در AFA اشاره و اعالم كرده است تا زمانی كه برخی افراد در فدراسيون باش//ند، تيم مل//ی به جايی نخواهد رس//يد. از طرفی برخیها بازيكنان را مسوول چنين اتفاقاتی میدانند و در اين مدت به شدت از آنها انتقاد كردند. البته بعضی از بازيكنان پيشين تيم ملی به حمايت از آنها پرداختند. مقصر اصلی به اعتقاد آنها، مس//ی و خاوير ماس//كرانو هستند. به عقيده اين افراد دو بازيكن ملیپوش بارسلونا در انتخاب سرمربی و تركيب تيم نقش دارند. البته هر دو بازيكن اين موضوع را رد كردند و به ش//دت نسبت به اين اظهارات واكنش نشان دادند.

بدون ش//ك يك//ی از بازيكنانی ك//ه در اين 9 ماه، حضورش در تيم ملی تاثيرگذار بوده، مس//ی اس//ت. خداحافظی او تا مدتها موضوع اصلی تيم ملی ش//ده بود. همچنين نبودش در تيم ملی با نتايج ضعيف همراه شد و در آخر توهين به كمكداور منجر شد تيم ملی تا پايان جز ديدار برابر اكوادور نتواند از او در تركيب بهره ببرد. حتی گابريل باتيستوتا، مهاجم پيشين تيم ملی فوتبال آرژانتين به او پيشنهاد داده خودش را مصدوم كن//د تا در اروپا بماند و برابر اكوادور بازی نكند. البته مس//ی هرگز اين كار را انجام نخواهد داد و در آخرين ديدار مرحله مقدماتی جام جهانی با پيراهن كشورش به ميدان خواهد رفت. او مثل هميشه به تيم ملی كمك خواهد كرد تا صعودش به جام جهانی قطعی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.