كوفته تبريزی ، باقلوای بغدادی!

Jahan e-Sanat - - News -

ش//ما خودتان اين چند خط خبر را بخوانيد: كرار در تمرين يكشنبه گذشته تراكتورسازی از مسووالن باشگاه خواهان دريافت رضايتنامه شد. اين درخواست كرار در تمرين دوشنبه گذشته نيز بار ديگر مطرح شد اما قلعهنويی به او اعالم كرد فعال به تمرين ادامه دهد تا در روزهای آينده دربارهاش تصميمگيری شود. كرار ديروز با تراكتور تمرين كرد اما در پايان تمرين اتفاق جالبی رخ داد؛ او نزد قلعهنويی و ساير اعضای تيم رفت و از آنها حالليت طلبيد. كرار حتی خطاب به قلعهنويی اعالم كرد به دليل شرايط خانوادگیاش نمیتواند در ايران بماند و بايد برود. هنوز چند ساعت از حالليت طلبيدن كرار نگذشته بود كه او پشيمان شد و در پستی اينس//تاگرامی رفتاری عجيب از خود ب//روز داد. او اين بار حرف از ماندن در تراكتورس//ازی زد: »از اين تيم ستاره شدم، در اين تيم هم خاموش خواهم شد. منت اين پيراهن را بايد كشيد، دست هواداران باغيرتش را بايد بوسيد. تا پای جانم، تا حد توانم و تا آخر فوتبالم خواهم ماند و خواهم جنگيد. ياشاسين آذربايجان،ياشاسينتراكتور«.

االن نيازی هست كه ما روی اين موضوع طنز بنويسيم يا خود ماجرا به اندازه كافی خندهدار هست؟ من كارهای در تراكتور بودم سريع جاسم را می بردم يك تست پزشكی كامل ازش میگرفتم ببينم مشكلش كجاست! شايد وی كوفته تبريزی، باقلوای بغدادی خورده، بعد تركيبات سنتی و صنعتی اين دو تا به هم نساخته!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.