بنياد مستضعفان مالك سعدآباد و نياوران نيست

معاون ميراث فرهنگي مطرح كرد؛

Jahan e-Sanat - - News -

معاون ميراث فرهنگي تاكيد كرد: مالكيت س//ازمان ميراث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردشگري بر كاخموزههاي سعدآباد و نياوران قانوني است.

محمدحسنطالبيان،معاونميراثفرهنگي كشور در اينباره گفت: كاخموزههاي سعدآباد و نياوران در دوران پهلوي به وزارت دربار تعلق داشته و با هزينه بيتالمال احداث شده است، بنابراين جزو اموال خاندان پهلوي بهحس//اب نميآيد و جزو بيتالمال اس//ت و به اس//تناد فرم//ان حضرت امام خمين//ي )ره( مورخ 13 اس//فندماه 75، مالكيت اين دو كاخ بر عهده دولت است.

او ادامه داد: براس//اس م//اده يك اليحه قانوني مصوب ش//وراي انقالب به تاريخ 23 فروردينماه س//ال 95، كليه كاخها ازجمله نياوران و س//عدآباد با محوطه و تاسيس//ات آنها ب//راي ايجاد م//وزه در اختي//ار وزارت فرهن//گ و آموزش عال//ي وقت قرار گرفت. ضمن اينكه براساس ماده دو همين اليحه تمام اش//ياي عتيقه براي حفظ و نگهداري در موزهها تحويل وزارت فرهنگ و آموزش عالي )س//ازمان ميراثفرهنگي( ميش//ود و از س//ال 1359 تاكن//ون تمامي مجموعه موزهه//اي موصوف در حال ارائه خدمات به عموم است.

طالبيان اضافه كرد: براساس بند 5 مصوبه هي//أت وزيران م//ورخ 2 آذرماه 60 متضمن قانونتشكيلسازمانميراثفرهنگي،كاخهاي نياوران و سعدآباد يكي از واحدهاي تابعه اين سازمان است.

معاون مي//راث فرهنگي تاكيد كرد: آنچه مهم است اين است كه سعدآباد و نياوران يك اليه از تاريخ معاصر تهران اس//ت و حفاظت، نگهداري، مرمت و معرفي اين اليه از تاريخ بر عهده سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري بهعنوان سازمان تخصصي در اين حوزه نهاده شده است.

او معماري دو كاخموزه سعدآباد و نياوران را بخش تفكيكناپذيري از هويت تهران قديم و جديددانستوگفت:مجموعهمنحصربهفردي از معماري تاريخي و معماري معاصر در تهران وج//ود دارد كه بخش مهمي از اين مجموعه ش//امل معماري منحصربهف//رد در نياوران و سعدآباد اس//ت كه آثار هنرمندان و معماران برتر و صاحبنام است و اگر قرار باشد در آينده پروندهاي بهمنظور ثبتجهاني معماري معاصر تهران تهيه شود آثار معماري سعدآباد و نياوران از اهميت ويژهاي برخوردار هستند.

طالبيان بيان كرد: سازمان ميراثفرهنگي ب//ه لحاظ قانوني خود را مل//زم به حفاظت و صيانت از اين دو اثر تاريخي ميداند و با توجه به ظرفيت فرهنگي اين دو كاخموزه و همچنين با توجه به اينكه س//عدآباد و نياوران دو پهنه سبز تهران محسوب ميشوند و بايد حفاظت و نگهداري از اين دو مجموعه در اختيار دستگاه تخصصيمتوليامورميراثفرهنگيوتاريخي، يعني سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردش//گري واگذار ش//ود. به گزارش ايسنا او يادآور شد: در تمام دنيا مديريت كاخموزهها بر عهده سازمانهاي تخصصي است، ضمن اينكه تجربه نشان ميدهد هر فضاي فرهنگي كه از نظر مالكيت بالتكليف مانده ضرر ديده است كه بهعنوان مثال ميتوان به كاخ مرواريد و باغ رامسر اشاره كرد.

مع//اون مي//راث فرهنگي كش//ور گفت: برخ//الف برخ//ي از نهادها، نگاه س//ازمان ميراثفرهنگ//ي ب//ه مجموع//ه موزهه//ا و كاخموزهه//ا نه تنها نگاه اقتصادي نيس//ت، بلكه يك نگاه فرهنگي است كه در حقيقت منافع مل//ي را دربرميگيرد و مطمئنم كه بنياد مستضعفان در اين موضوع پراهميت، منافع ملي را مد نظر قرار ميدهد.

طالبي//ان بيان ك//رد: عالوه ب//ر اين نبايد فراموش كنيم اين دو كاخموزه بهعنوان ميراث تاريخي و ملي ايران متعلق به تمام ايرانيان است بنابراين سازمان ميراثفرهنگي بهعنوان متولي اصلي حفظ و حراست از آثار تاريخي كشور خود را ملزم به حراست ويژه از اين دو اثر ملي كشور ميداند و براي حفظ اين مجموعههاي بسيار مه//م تمام تالش حقوقي و اجرايي خود را به كار خواهد بست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.