هر ايراني يك شترمرغ

Jahan e-Sanat - - News -

محمد تاجالدي/ن- گاهي وقتها پيش خودم فكر ميكنم چرا من نه؟ احتماال ش//ما هم چند باري اين جمله را توي ذهنتان مرور كرديد و رويا ساختيد از آنچه ميتواند اتفاق بيفتد و دور از ذهن نيست. راستش را بخواهيد هم//هاش تقصير محمود احمدينژاد اس//ت. سال 84 كه ش//هردار ريز نقش تهران پايش به وزارت كش//ور رسيد كسي خيال نميكرد ن//ام او از صندوق راي بيرون بيايد. حاال كه او آره چرا ما نه؟

يعني ما آنقدر ناتوان شديم كه نتوانيم تورم را برسانيم به 45 درصد؟ دستمان چالق است و نميتوانيم 800 ميلي//ارد دالر پول نفت را خرج كنيم؟ آنقدر سوسول شديم كه نتوانيم خانه سينما و انجمن صنفي روزنامه نگاران را ببنديم؟ ديگر جمع كردن بساط كنسرتهاي مبتذل موسيقي كه كاري ندارد. از من نخواهيد خريدن گوجهفرنگي از محله نارمك را به اين سياهه اضافه كنم.

باالخره هر ك//س در حد توانش ميتواند كاري كند و حاال س//وال اين است كه چرا ما نه؟ دوستاني كه اين سوال بيشتر از ما برايشان دغدغهساز بود ديروز گذرشان افتاد به وزارت كشور؛ عزيزاني كه هر يك برنامه مدوني براي سر و سامان دادن به اقتصاد بحرانزده كشور داش//تند. شايد پديده امسال كارگري بود كه از شهرهاي مركزي ايران راهي وزارت كشور شد و برنامه اقتصادياش دقيقتر از بقيه بود. پرورش شترمرغ و در ادامهاش رونق اقتصادي. ش//ايد در نگاه اول اين برنامه در نظرتان ساده بيايد اما اگر كمي بيشتر فكر كنيد ميبينيد هرچند اين برنامه آنقدرها پيچيدگي و زير و بم ندارد اما در اليههاي زيرينش پر اس//ت از هوش و تبحر اقتصادي. حداقلش اين اس//ت كه از برنامههاي اقتصادي محمود احمدينژاد در س//ال 84 كمخطرتر اس//ت و از وعدههاي اش//بهالناس به او، يعني بقايي كمخطرترتر! بقايي اين روزها به فكر دادن يارانه 250 هزار توماني است. امروز اما كانديدايي رقم يارانه را رساندبه003 هزارتومان.طبقآخرينگزارش فردي تلفن به دست از وزارت كشور مبلغ جديد يارانه را به تيم اقتصادي بقايي اطالع ميدهد و اين روند افزايش قيمت ادامه دارد. در ادامه اين نگاه كارشناسي، والاستريت دفاتر فروش و عرضه سهامش را بست و بورس ژاپن به دليل عدم درك اين مساله به صورت دستهجمعي هاراگيري كرد.

اما بازگرديم به برنامه اقتصادي كانديداي محبوبمان. پرورش شترمرغ يعني رها شدن از بودجه نفت، پرورش شترمرغ يعني مبارزه با واردات و افزايش توليد ملي، پرورش شترمرغ يعني رهايي از بازار آزاد و خودكفايي در خورد و خوراك، اصال پرورش شترمرغ يعني آزادي بيان و آزادي نزديك به مطلق. اصال بهتر است براي اين عزيز س//فركرده شعاري دست و پا كنيم. مثال هر ايراني يك شترمرغ.

تصور كنيد هر شهروند شترمرغي دستش بگيرد و راه بيفتد توي شهر. هم چهره خشن شهرها عوض ميشود هم ديگر مشكل گراني گوش//ت نداريم. تازه اين آقا در ميانه ثبتنام، رييسجمهور آمريكا را نيز به مبارزه طلبيد. او ترامپ را به مسابقه شنا دعوت كرد. اينكه چرا او ترامپ را به مسابقه شنا دعوت كرده محل بحث فراواني است. تا به حال چندين تحليلگر سياست خارجي و معادالت بينالملل بر سر تفسير اين حرف جان باختند. نيويوركتايمز قول داد ديگر روزنامه منتش//ر نكند و مجله تايم عكس جلدش را اختص//اص داد به اين تقابل تاريخي. او در ادامه براي رقباي داخلي هم عرض اندام كرد. شايد او اولين كسي باشد كه در تاريخ به معناي واقعي كلمه عرض اندام كرده است.

او گفت اگر كانديدايي پيدا ش//ود كه يك كيلو از من سنگينتر باشد به نفعش از انتخابات كنار ميكشم. دوس//تانم اطالع دادند بعد از گفتن اين حرف، حس//ين رضازاده در فكر راه انداختن ستاد است. باالخره روزي وزن باال به كار آدم ميآيد.

در نهاي//ت اينكه وزارت كش//ور اين روزها شلوغ اس//ت. اگر از برنامههاي طنز تلويزيون خستهشديد،اگرخيالميكنيدمهرانمديري ديگر طنزپرداز نيست و در دام جناحبنديهاي سياسي و امتيازات صداوسيما گير افتاده، اگر دلتان براي رضا عطاران تنگ شده، اگر چهره محم//ود احمدي نژاد از خاطره تان رفته، اگر افس//ردگي داريد، اگر بدهيهاي كالن روي دوشتان سنگيني ميكند، اگر پول رفتن به مسافرت را نداريد، اگر خانه نداريد، اگر سرطان داريد، اگر نزديك به موت هستيد و حتي اگر مرديد! اتفاقات اين روزهاي وزارت كشور را از دست ندهيد. بازار انتخابات اين روزها داغ است و ماجراي وعدههاي طاليي داغتر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.