تازههاي نشر چشمه

Jahan e-Sanat - - News -

قصهسعيدومريم

رمان//ي اس//ت از آرش ساالري جوان كه موقعيت و جبر بودن در يك مكان خاص را به عاملي تبديل ميكند كه طي آن ش//خصيتهايش را بههمنزديككند.رمانروايتي استازداستاندوجوان.سعيد پسري است كه به قم آمده و در خانه مادربزرگش س//اكن شده و مخفيانه در حوزه علميه درس ميخواند. مادربزرگ مدير يك مهدكودك است و به خاطر پارهاي نگاههاي سياسياش، در شغلش با مشكالتي روبهرو شده... از سويي ديگر مريم را ميبينيم. دختري كه به داليلي پنهاني تهران، دانشگاه و خانوادهاش را رها كرده و براي گذراندِن آخرين س//اِل رشته حقوق به قم آمده و براي تثبيت روحياش در مهدكودكي به عنوان مربي استخدام شده است. او از چيزي ميگريزد؛ سياست؟ دانشگاه؟ خانواده؟ اين گرهها بهتدريج در رمان گشوده و انگار سرنوشت اين دو بههم پيچيده ميشود... آرش ساالري از فضاي شهر قم به عنوان يك مكاِن روايي استفادهاي بسيار بديع كرده و خواسته تا در دِل اين شهر قصهاي عاشقانه بنويسد و امروزي. رمان از فصلهاي كوتاه تشكيل شده است و سير آدمها و ماجراها به اندازهاياند كه بتوان گفت با رماني روبهروييم كه مدام براي مخاطبش ماجرايي تازه در آستين دارد. يك عاشقانه سياسي.

بازيهايمردانه

پدر، پسر و وكيل، مثلثي مردان//ه را ح//ول جنايت//ي ناجوانمردانهتشكيلميدهند. نقشههايي كه هر يك در اين بين پي//اده ميكنند تركيبي چندگان//ه اس//ت از مقاص//د متفاوت و احساسات متناقضي از عشق و نفرت كه به يكديگر دارن//د. آرمان اميري، چندين س//ال است كه در حوزه سياس//ي و اجتماعي روزنامهنگاري و وبالگنويسي ميكند. به همين خاطر، ردپاي تاريخ معاصر ايران در رمان او نقش پررنگي دارد. راز روابط پيچيدهي اين بازيهاي مردانه، در سايه سنگين مجادالت نسلهاي پيشين است كه از پس تاريخ بر نسل امروز سنگيني ميكند. ميراثي تاريخي كه هر يك از شخصيتهاي رمان به نوعي با آن درگير است و به شيوه خود با آن مواجه ميشود. سيماي نقشآفرينان اين تاريخ پرمجادله تماما مردانه بهنظر ميرس//د اما اگر جاي خالي بين سطرها را با تصوير نيمهپنهان زنان پر نكنيم، راز جنايت هيچگاه كشف نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.