چهاردهمين قطار بينالمللي گردشگري راهي ايران شد

Jahan e-Sanat - - News - تنظيف

گردشگراني از آسيا و اروپا با چهاردهمين قطار بينالمللي گردشگري به س//ياحت در ايران ميپردازند. سفرهاي قطاري گردشگران خارجي در ايران از حدود سه سال پيش رونق پيدا كرده، تاكنون دو شركت خصوصي اروپايي موفق به دريافت مجوز ورود قطار به ايران شدهاند و طبق گفته مديركل برنامهريزي و نظارت بر خدمات مسافري راهآهن، از سه سال گذشته تاكنون 13 قطار گردشگري بينالمللي با امنيت و ايمني كامل در داخل كشور تردد كردهاند و قرار است چهاردهمين قطار گردشگري بينالمللي به نام »هزار و يك شب« از 25 فروردين ماه با حضور اتباع كشورهاي آلمان، سوئيس، روسيه، مكزيك، تركيه، فنالند و دانمارك، سفر خود را در ايران آغاز كند.

مسير حركت اين تور ريلي از سرخس به عنوان مسير ورودي به كشور آغاز ميشود و در ادامه از شهرهاي مشهد، يزد، اصفهان و شيراز گذر ميكند. تا يك سال پيش قطار »هزار و يك شب« در يك برنامه تركيبي با كشور تركيه، گردشگران را راهي ايران ميكرد، اما تنشها و ناامنيهاي داخل اين كش//ور مسير اين قطار گردش//گري را همانند »عقاب طاليي دانوب« كه قبال از مجارستان، رماني، بلغارستان و تركيه وارد ايران ميشد، تغيير داد. مرز ورودي اين قطارهاي گردشگري از كشور تركمنستان است كه طبق گفته مجريان ايراني اين تورها، چندان مساعدتي در ورود اين قطارها از جانب اين كشور در كار نيست و هر بار چالش و معطلي در مرز سرخس پيش ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.