اجراي 530 طرح بومگردي روستايي در كشور

Jahan e-Sanat - - News -

زه//را احمديپور ظهر ديروز در مراس//م افتتاح همزمان پروژههاي سفر رييسجمهور به مازندران از اج//راي 530 پروژه بومگردي روستايي در كش//ور خبر داد و گفت: ضريب اشتغال اين طرحها 100 درصد بوده درحالي كه ضريب اش//تغال تخت هتلها بيش از 60 درصد بوده است.

رييس س//ازمان مي//راث فرهنگي با بيان اينكه طرح شناس//ايي همه فرصتهايي كه براي ايجاد اش//تغال در روستاها خلق مزيت ميكنند و درآمد پايدار را براي روستاها به دنبال خواهد داشت گفت: در دولت تدبير و اميد نگاه خاصي به گردشگري در كشور شده و ميتوان با گردشگري، مقاومسازي اقتصادي كرد.

احمديپور يادآور شد: در دولت يازدهم 35 هتل چهار و پنج ستاره ساخته شد و 20 هتل نيز در دست ساخت است.

همزمان با سفر رييسجمهور به اين استان چهار پروژه تفريحي و توريستي با صرف هزينه يك ه//زار و 430 ميليارد ريالي آماده افتتاح شد كه ش//امل مجتمع تفريحي و توريستي مرواريد س//بز رامسر در زميني به مساحت 9 هزار مترمربع ب//ا زيربناي بيش از هفت هزار متر مربع در دو طبقه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.