گلوله

Jahan e-Sanat - - News -

اسداهللامراييدرسال9331 درشهرريتهرانبهدنياآمد.پدرشاولينشخصي بود كه روي اسداهلل بيشترين تاثير را گذاشت. در واقع پدر اولين معلمش بوده و او را با خواندن آشنا كرده است. در نوجواني با مطالعه نشريات روز آن موقع به خواندن عالقهمند ش//د و با تشويقهاي معلمي كه در همسايگي آنها زندگي ميكرد، به ادبيات عالقهمند شد و نوشتن را از سال 1355 آغاز كرد.

اسداهلل امرايي كه از جمله روزنامهنگاران و مترجمان پركار كشورمان به حساب ميآيد، اولين مطلب قلمي خود را با نام »سيگار خاموش« در پيك نوجوان به چاپ رساند و اولين جايزه ادبي خود را نيز به دست آورد.

امراي//ي جواني خود را با اكبر عبدي، س//اعد باقري، محمد آقازاده، محمدرضا گودرزي، انوشه مرادي، احمد ارژنگي و برخي ديگر از چهرههاي ادبي و فرهنگي گذراند. او اولين كتاب خود را با عنوان خوش خنده و داستانهاي ديگر در سال 1368 به چاپ رساند. پس از آن مجموعه داستانها و رمانهاي زيادي را به چاپ رسانده است. وي به عنوان روزنامهنگار حدود سه دهه سابقه قلمفرسايي در روزنامهها و نشرياتي چون؛ كيهان، اطالعات، كيهان فرهنگي، سروش، كتاب هفته، همشهري، گردون، تكاپو، روزگار وصل، كارنامه، گلستانه، شوكران، زمان، پروين، آدينه، آفتاب، جامعه، آينده، ايران، ايران جوان و بسياري ديگر دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.