روز ملي ثبتنام انتخابات!

Jahan e-Sanat - - News - كتاب

هوم/ن جعفری- يعن//ي ديروز يك//ي از روزهايي بود كه طنزنويسها در اين مملكت ميتوانستند محبت و لطف آفريدگار را نسبت به خودشان درك كنند. پيشنهاد ميكنيم سالي يكبار روز ملي ثبت نام در انتخابات اعالم شود تا اين استعدادهاي درك نشده،ايننامزدهايمفرحوشاديآفرينتشريفبياورندوخودي نشان دهند! ديروز شاهد نامزدي بوديم كه با دمپايي آمده بود براي ثبتنام! يكي ديگر از نامزدها را هم از سر ساختمان آورده بودند براي انتخابات! طفلي حتي وقت نكرده بود لباس مناسب تنش كند. با لباس مهندسي و كاله ايمني آمد و ثبت نام كرد و بعد برگشت سر ساختمان! چقدر هم اعتماد به نفس داشت. همش ميگفت من رقيب اصلي روحاني هستم! من جمنا را به رسميت نميشناسم! خيلي خوب بود. يعني گل هندوانه ديروز همين مهندس سر ساختمان بود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.