خريدآالسكاازروسيه

Jahan e-Sanat - - News - سينماي جهان

قرارداد خريد آالس//كا از روسيه نهم آوريل7681 به تصويب سناي آمريكا رس//يد و س//ه روز بعد 12) آوريل( پس از امضاي رييسجمهور آمريكا قطعي شد. طبق اين قرارداد، آالسكا-مهاجرنشينروسيهدرشمال قاره آمريكا- به مبلغ هفت ميليون و 002هزار دالر خريداري شد. ويليام سيوارد وزيرامور خارجه وقت آمريكا براي خريد آالسكا تالش فراوانكردهبود.سيوارد-جمهوريخواه-بهسناتورهايمتنفذگفته بودكهبااينمعامله،پايروسهاكهدرشمالكاليفرنيامهاجرنشين ايجاد كردهاند، از قاره آمريكا قطع خواهد شد و از آنجا كه بوميان قاره آمريكا )سرخپوستان( از سيبري مهاجرت كردهاند، اگر روسها در اينجابمانندبهسرخپوستانكمكنظاميخواهندرساندوبهتدريج مدعي همه قاره خواهند شد و مهاجران اروپاي غربي را متجاوز اعالم خواهند كرد كه دردس//ر بزرگي خواهد بود. آالسكا كه كانادا آن را از خاك اصلي اياالت متحده جدا كرده اس//ت اينك يكي از اياالت پنجاهگانه اين كشور است و عالوه بر منابع زيرزميني ازجمله نفت و جاذبههاي توريستي و صنعت ماهيگيري داراي اهميت استراتژيك ويژه است و كشور اياالت متحده را در همسايگي روسيه و چين و نزديك به ژاپن قرار داده است. روسهاي ناسيوناليست هنوز از فكر پس گرفتن آالسكا بيرون نرفتهاند و عمل تزار را مغاير اختيارات يك رييسكشورميدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.