سفر »يوري گاگارين« فضانورد روسي به عنوان اولين انسان به فضا

Jahan e-Sanat - - News -

دهه0691مرادههتسخيرفضا و آغاز سفر انسان به فضاي كيهاني نيز ميتوان ن//ام نهاد و اين عنوان شايد مناسبترين عنوان براي اين دهه سرنوشتس//از باشد. در واقع، پس از آنكه دانش//مندان شوروي در سال ،م1957 با پرتاب نخستين قمر مصنوعي زمين، در تسخير فضا پيش//گام شده بودند، در سال م1961 نيز با فرستادن نخستين انسانبهفضا،دراينمسابقهپيشتازشدند.نخستينسفينهفضايي كه روز 12 آوريل م1961 به فضا پرتاب ش//د، 4700 كيلو وزن داشت. اين سفينه فقط يكبار در ارتفاع 372 كيلومتري به دور زمينگردشكردوليهمينسفرموفقيتآميزوبازگشتسالمت نخستين فضانورد جهان به زمين، زمينه را براي مسافرتهاي فضايي طوالني فراهم ساخت. قهرمان اين عرصه يوري گاگارين، فضانورد 27 س//اله روسي بود كه در اين روز با سفينه واستوك در مدت يك ساعت و 48 دقيقه زمين را دور زد و به اين ترتيب تحولي بزرگ در عرصه فضانوردي به وجود آمد. پس از اين سفر مهم اكتشافي، گاگارين مورد تجليل جهانيان واقع شد و كريستف كلمب فضاي ميان ستارگان، لقب گرفت. پس از اين سفر، رقابت ميان آمريكا و شوروي براي تسخير فضا شدت بيشتري گرفت و هر كدام به موفقيتهايي دست يافتند. به پاس خدمات يوري گاگارين و اهميت نخستين پرواز انسان به فضا، دوازدهم آوريل، روز جهاني فضانوردي ناميده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.