فروش نسخه نادر از طراحي »تن تن« به قيمت 800 هزار دالر

Jahan e-Sanat - - News -

نسخه نادر و اورجينالي از طراحي مربوط به مجموعه »تنتن« در حراجي پاريس به قيمت 800 هزار دالر فروخته شد. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك نسخه طراحي نادر از كتاب كميكبوك»تنتندرآمريكا«درپاريسبهقيمت357 هزاريورو 798) هزار دالر( فروخته ش//د. اين طراحي كه در ابعاد 12 در 15 سانتيمتر است با مركب چيني توسط هرژه كارتونيست بلژيكي براي اين كتاب كه س//ال 1937 منتشر شد، كشيده شده است. اين اثر بين 600 تا 700 هزار يورو ارزشگذاري شده بود. در اين تصوير پسر گزارشگر مشهور در حالي كه يك اسلحه در دست دارد روي ركاب يك تاكسي كه با سرعت در حال حركت در خياباني در شيكاگو است، ايستاده است. اين فروش رقم فروش قبلي را كه برابر006077 يورو براي طرحي ديگر از هرژه در سال 2015 پرداخت شده بود، پشت سرگذاشت. به گفته كارشناس اين حراجي، اين فروش نشاندهنده اهميت آثار هرژه است و اينكه كلكسيونرها همچنان به جمعآوري اين آثار عالقه دارند. در اين حراجي يك طراحي ديگر از تنتن به قيمت76 هزاريوروفروختهشدكهتصويريازكاپيتانهادوكدر كنار تن تن و سگش برفي بود. اين رقم نيز ركوردي براي فروش اين دس//ت از طرحهاي هرژه بود و براي آن قيمتي بين 15 تا 20 هزار يورو پيشبيني شده بود. يك طراحي ديگر از تن تن با مدلي از تك شاخنيزدرحاليكهكمتراز81 هزاردالربرايآنپيشبينيشده بودبهقيمت56 هزاردالرفروختهشد.درماهنوامبريكطراحياز اين مجموعه مربوط به »كاشفان روي ماه« به قيمت 55/1ميليون يورو در يك حراجي فروخته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.