اقتصاد،مسالهكليدي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

لسآنجلستايم//ز به تحليل ش//رايط ايران در آس//تانه انتخابات رياستجمهوري پرداخته و تاكيد ميكند كه باوجود فش//ار اقتصادي كه در حال حاضر بر مردم وارد ميش//ود، روحاني محبوبيت خود را از دست نداده است.

به نوش//ته اين روزنامه آمريكايي، معموال در هفتههاي منتهي به نوروز، مركز تهران با ترافيك مش//ترياني كه براي تهيه هداي//ا و كاال به بازار آمدهاند، روبهرو اس//ت اما امسال اين خيابانها به شكل چش//مگيري آرامتر بود و فروشندگان پوش//اك و لوازم منزل از تجارت كمتر خود در روزهاي پاياني سال خبر ميدادند.

بح//ران مال//ي فعل//ي در ايران ك//ه همواره مس//اله اصلي بوده كه ذهن س//اكنان تهران را به خود مش//غول داش//ته در آس//تانه انتخابات رياستجمهوري ماه آينده اهميت بيشتري يافته و به آزمون حمايت رايدهندگان از تالشهاي حس//ن روحاني براي تثبي//ت اقتصادي تبديل شده كه از تحريمهاي بينالمللي و سوءمديريت مقامات آسيب ديده بود.

استدالل ايرانيهاي ميانهرو و اصالحطلبي كه از انتخاب دوباره روحاني حمايت ميكنند، اين است كه روندهاي اقتصاد كالن پيشرفت داشته و تورم از زماني كه وي در سال 2013 به قدرت رسيد از سطوح باالي خود پايين آمده است.

در حال//ي ك//ه محافظ//هكاران مخال//ف رييسجمهور معتقدند مردم عادي ايران شاهد افت قدرت خريد خود بودهاند. آنها گواه اين بحث را در ميان س//اكنان شهرها كه البته 70 درصد جمعيت 80 ميليوني ايران را تشكيل ميدهند، يافتهاند و از بازار كار راكد گزارش ميدهند.

محافظ//هكاران اي//ران در تالش ب//راي كنار زدن روحاني، يك سياستمدار نسبتا ميانهرو كه سعي كرده روابط با غرب را بهبود ببخشد، يك رويكرد سياسي تهاجمي را در پيش گرفتهاند و ميگويند رييسجمهور در مورد اينكه به مردم گفت توافق هس//تهاي باع//ث آرامش اقتصادي ميشود، آنها را فريب داد.

در اي//ن رهگذر حتي محم//ود احمدينژاد، رييسجمه//ور محافظ//هكار پيش//ين ني//ز به همصدايي ضدروحاني پيوسته است.

احمدين//ژاد بهعن//وان ي//ك ش//خصيت پوپوليستي كه در ميان ايرانيهاي طبقه كارگر محبوب است در كنفرانس رسانهاي اخير خود كه براي نخستينبار طي سالهاي اخير برگزار شد، فهرستي از مشكالت اقتصادي را مطرح كرد و آنها را به دولت فعلي نسبت داد.

وي با متهم كردن دولت به دس//تكاري آمار و ارق//ام گفت: مردم ما از افزايش قيمتها، افت قدرت خريد، ضعف بيسابقه در توليدات، بيكاري و كاهش سرمايههاي اجتماعي رنج ميبرند.

به گزارش رويداد 42، روزنامه معتبر آمريكايي در پايان نوش//ت روحاني همچنان از محبوبيت برخوردار اس//ت بهخصوص در مناطق شهري و محافظهكاران هنوز نتوانس//تهاند در مورد يك نامزد واحد به اجماع برسند.

با وجود آنكه شوراي نگهبان تصميم نهايي را در مورد نامزدها ميگيرد، بسياري از تحليلگران بر اين عقيده هس//تند كه رهبر ايران از نامزدي روحان//ي حماي//ت خواه//د كرد تا ب//ا توجه به تنشهاي رو به رشد با دولت ترامپ، روند فعلي تداوم يابد. با اين حال اقتصاد همچنان مس//اله كليدي در اين مبارزات انتخاباتي خواهد بود.

توضيح: مطلب لسآنجلستايمز پيش از اعالم نامزدي احمدينژاد نوشته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.