تعددكاندیداهاياصولگرایانگمراهكردنرقيباست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

افراديكهخارجازسازوكارجمناكانديداشدهاند،اگر ازفيلترشوراينگهبانعبوركننددرصورتيكهببينند اقبالي به آنها وجود ندارد، حتما از عرصه انتخابات به نفع يكنفركنارهگيريخواهندكرد.

اميررضا واعظيآش//تياني در رابطه با فعاليتهاي انتخاباتي اصولگرايان گفت: اصولگرايان براي شركت در انتخابات رياستجمهوري در سازوكار جبهه مردمي نيروهايانقالباسالمي)جمنا(فعاليتميكنند.

وي ادام//ه داد: جمنا گروهي متش//كل از احزاب و تشكلهايسياسيدرمجمعاصولگرايياستكههدف آن ايجاد يك چتر حمايتي از كانديداي واحد است و از تعدادي از كانديداها كار خود را ش//روع كرد و به مرور زمان از آن تعداد كاسته شده و اكنون تعداد نامزدها به پنجنفررسيدهاست.

اين عضو اسبق شوراي شهر تهران در تشريح نحوه دستيابيبهيكنامزدواحداظهارداشت:سازوكارجمنا براي رسيدن به يك گزينه واحد آن است كه هر يك از پنج نامزد، اقبال بيشتري براي رايآوري داشته باشند از آن نامزد حمايت كنند كه اين مس//اله با استفاده از فرمولهايمختلفيمانندنظرسنجيانجامخواهدشد.

واعظيآشتيانييادآورشد:البتهتعداديازگروههاي سياسيهمهستندكههرچندعضومجمعاصولگرايي محسوبميشوندوليبراساسگفتههايشانتمكينيبه نظرنهاييجمنانخواهندداشتكهبرايمثالميتوانبه رويكرد حزب موتلفه اشاره كرد. همچنين افرادي مانند سعيدجليليومسعودزريبافانهستندكهمستقلوارد عرصه انتخابات شدهاند و اين موضوع نميتواند چالشي براي وحدت اصولگرايان محسوب شود.

اين فعال سياسي اصولگرا با بيان اينكه بهتر است به كانديداتوري افرادي مانند ميرسليم، زريبافان و جليلي بهصورتقهرينگريستهنشود،خاطرنشانكرد:افرادي كه خارج از سازوكار جمنا كانديدا شدهاند، اگر از فيلتر شوراي نگهبان عبور كنند در صورتي كه ببينند اقبالي به آنها وجود ندارد، حتما از عرصه انتخابات به نفع يك نفركنارهگيريخواهندكرد.

با توجه به حضور مستقيم رييسي، واعظيآشتياني در پاسخ به اينكه چرا برخي دوست ندارند با برچسب اصولگرايي در انتخابات حاضر شوند گفت: بعيد ميدانم كه آن افراد چنين نگاهي داش//ته باشند. هركسي كه ارزشهاينظامبرايشاحترامداشتهباشدودرچارچوب قانون اساس//ي عمل كند، دليل نميش//ود حتما در چارچوب خانواده اصولگرايي يا اصالحطلبي قرار گيرد.

به گزارش ايلنا، اين عضو اسبق شوراي شهر تهران اف//زود: فكر ميكنم تع//دادي از افرادي كه قصد دارند كانديداي انتخابات رياستجمهوري شوند در پايان به نفعيكنامزدكنارخواهندكشيدوشايدحضورمتعدد آن افراد در انتخابات يك استراتژي از سوي اصولگرايان برايگمراهيباشدكهطرفمقابلفكركنداصولگرايان دچارتشتتشدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.