اقتصاد مقاومتي؛ مسووليت دولت و حاكميت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - Kiamehr_gh@yahoo.com

... مردم ايران به همان اندازه كه خليجفارس و درياي مازندران و افتخارات ملي و تاريخ ديرپاي سرزمينش//ان را دوس//ت دارند، شيفته مصرف محصوالت و مصنوعات س//اخته ش//ده در وطن خودش//ان هس//تند و اتهامي كه در تريبونهاي مختل//ف به مردم در ارتب//اط با مصرف كاالهاي واردات زده ميش//ود، بدترين جفايي اس//ت كه ميتوان در حق آنها روا داش//ت اما همين مردم حق دارن//د مصرف محصوالت ب//ا الگوبرداري از خصوصيسازيهاي صورتگرفته بعد از فروپاشي اتحاد ش//وروي و ديوار برلن در اروپاي شرقي به نحوي كه دول//ت بتواند به جاي بنگاهداريهاي ناموفق بنگاههاي رو به ورشكستگي تمام وقت و هم و غم خود را صرف بسترسازي و سياستگذاريهاي اقتصاد مقاومتي كند از جمله ديگر پيشنيازهاي مهم و اساسي براي عملي ساختن نظريه اقتصاد مقاومتي در كشور اس//ت كه اكنون به يك الزام ملي تبديل شده است. اينكه همه مشكالت توليد و صنعت كش//ور را به گردن نقدينگي، نرخ باالي س//ود تس//هيالت بانكي يا واردات كاال بيندازيم، آدرس غلط دادن به برنامهريزان، سياس//تگذاران اقتص//ادي و كارآفرينان و توليدكنندگان اس//ت. خوش//بختانه موفقيت تاريخي دولت يازدهم در به نتيجه رس//اندن مذاكرات نفسگير هستهاي و دستيابي به توافق برجام به موازات تالش پيگير ب//راي تكرقم//ي كردن تورم دورقم//ي ‪50 04،‬ درصدي به ارث مانده از دولت گذشته از نظر رواني در صحنه داخلي و روابط خارجي فضاي مساعدي را براي برونرفت كشور از ركود اقتصادي و رونق كس//بوكارها كه اين نيز از پيشنيازهاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي اس//ت، فراهم ساخته كه تداوم اين وضعيت تا حدود بسيار زيادي بستگي به نتيجه انتخابات رياستجمهوري پيشرو دارد كه بدون ترديد اگر رييس دولت يازدهم برنده اين انتخابات باشد شرايط مساعدتري براي بهرهگيري از مزاياي برجام و قرار گرفتن قطار اقتصاد كشور روي ريل توسعه در كشور به وجود خواهد آمد و دولت خواهد توانست با جسارت بيشتري از گذشته و با استفاده حداكثري از اختياراتي هرچند محدود كه قانون برايش در نظر گرفته به جنگ مشكالت اقتصادي موجود برود و با سرعت بيشتري در راه اجراي اقتصاد مقاومت//ي گام بردارد اما تمام اين پيشبينيهاي خوش//بينانه منوط و مشروط به تامين پيشنيازهايي است كه پيشتر به آنها اشاره شده اس//ت. در غير اين صورت از برجام هم كار زيادي براي اقتصاد كشور ساخته نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.