بورس در تصميمات دولت جايي ندارد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

هادي مومني- جايگاه ضعيف بازار سرمايه در اقتصاد ايران از گذش//ته تا به حال هميش//ه چالشهايي را به وجود آورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.