تغييرمعادالتاصولگرايان

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه سياس/ي - دومين روز نامنويسي از كانديداي دوازدهمين دوره انتخابات رياس//تجمهوري با شوك حضور رييس دولت دهم آغاز ش//د. درحالي كه رسانهها همچنان منتظ//ر حض//ور نامزده//اي اصلي جناح راس//ت و چپ بودند محمود احمدينژاد پ//س از ثبتنام بقايي در حركت//ي عجيب ن//ام خود را در كن//ار ديگر كانديدايهاي اين دوره ق//رار داد. كانديداتوري احمدينژاد در اي//ن دوره درحال//ي اتفاق افتاد كه مقام معظ//م رهبري به او گفته بود صالح نيس//ت ب//راي انتخابات وارد كارزار رقاب//ت ش//ود. اگرچ//ه حض//ور احمدينژاد ب//راي ثبتنام ش//وك بزرگ دومي//ن روز بود اما بس//ياري از تحليلگران پيش از اين حرك//ت غيرمنتظرش را پيشبيني كرده بودند. براس//اس اين تحليلها بس//ياري از كارشناس//ان سياس//ي معتق//د بودن//د كه معرف//ي حميد بقاي//ي به عن//وان نام//زد انتخاباتي رياستجمهوري تنها پوششي براي معرفي يك كانديداي جديد اس//ت چراك//ه وضعي//ت قضاي//ي بقايي و پروندههاي ب//ازش در محكمههاي قضاي//ي رد صالحي//ت او را در پي دارد. البته برخ//ي ديگر نيز بر اين اعتقاد بودند كه احمدينژاد تمام قد خود را براي حضور در اين انتخابات آماده كرده است. با اين حال در وهله نخست حضورش براي نامنويسي اين س//وال مهم ايجاد ش//د كه او مانند گذشته امر رهبري را زير پا گذاشته است؟ هنوز مردم ايران ارديبهشت س//ال 90 را به ياد ميآورند كه قهر احمدينژاد در برابر حكم حكومتي مق//ام معظ//م رهبري ب//راي ابقاي حي//دري مصلحي وزي//ر اطالعات وقت، 11روز او را خانهنشين كرد تا به اينگونه اعتراض خود را به رهبر انقالب اسالمي نش//ان دهد. ديروز احمدينژاد ميدانست كه نامنويسي او همه توجهها را به سخنان رهبري جل//ب ميكند، از همي//ن رو اعالم كرد: مق//ام معظم رهب//ري به من س//فارش كردند كه در انتخابات به عنوان كانديدا شركت نكنم، من نيز پذيرفتم البته اين معناي نهي نبود و توصيه ايشان بود و توصيه ايشان مانع حضورم نميشد و با وجود اينكه فشار گستردهاي از سوي مردم براي حضور در ميدان دارم به قول اخالقي خود پايبندم و ثبتنام در انتخابات صرفا براي حماي//ت از برادر عزيزم آقاي بقايي است.

از آن ط//رف حضور احمدينژاد گمانهزنيه//اي جديدي را رقم زده اس//ت. اگرچه هنوز ابراهيم رييسي و حسن روحاني براي نامنويسي به ستاد وزارت كشور مراجعه نكردهاند اما به گفته كارشناسان حضور تائيد نش//ده اين دو موجب ش//كلگيري ي//ك فضاي دوقطب//ي در انتخابات ش//ده است. اما كانديداتوري رييس دولت نه//م و دهم موجب ش//د تا تحليلگ//ران اين فرضي//ه را نيز در اس//تداللهاي خود جاي دهند كه حضور احمدينژاد فضاي دوقطبي ميان روحاني و رييسي را ميشكند. با اين حال كارشناس//ان سياس//ي چندين س//ناريوي مختلف را براي حضور او نوش//تهاند و با وجود همه تحليلها، هنوز روشن نيست بازي جديد احمدينژاد براي ملت ايران چيس//ت. اما آنچه مهم است ژست ظاه//ري او در حماي//ت از بقاي//ي است تا خودش را به ميدان برساند. تخلف//ات احمدينژاد در دور قبل و نهي رهبري ميتوان//د از داليل رد صالحيت در شوراي نگهبان باشد.

اما ثبت حضور احمدينژاد براي كانديداتوريانتخاباترياستجمهوري معامالت اصولگرايان را به هم ميزند چراكه آنها هم دل خوشي از او ندارند و به عملكرد هشت ساله او در منصب رياستجمهوري اعتراض دارند. نبايد غافل ماند كه به هر حال او از جريان اصولگرايي است و اگر تاييد صالحيت شود چنددستگي ميان اصولگرايان به وجود ميآيد و اين به نفع اصالحطلبان و كانديداي اصلح مورد نظر آنهاست.

تاثي/ر پرون/ده قضاي/ي ب/ر صالحيت كانديدا

حضور بقايي به عنوان كسي كه در مراجع قضايي داراي پرونده است، باعث شد حجتاالسالم محمدجعفر منتظري، دادس//تان كل كشور در پاسخ به سوالي مبني بر نحوه احراز صالحيت داوطلباني كه داراي پرونده قصايي هس//تند، اعالم كند: افرادي كه براي رياستجمهوري و شوراها ثبتنام كردهاند يا خواهند كرد، اگر داراي پرونده باش//ند قطعا به مراكز نظارت//ي و اجرايي ابالغ ميش//ود و اين امر تاثير خواهد داش//ت. با اين ح//ال قيل و قالهاي دار و دس//ته احمدينژاد براي نامنويسي در روز گذش//ته، ثبتنام ديگر كانديدها را در س//ايه قرار داد. حضور مس//عود زريباف//ان، معاون ديگر احمدينژاد در محل نامنويسي از ديگر اتفاقات جال//ب ديروز بود. او بيش از حضور ريي//س دولتي كه در آن مش//غول ب//ه كار ب//ود ب//راي كانديدات//وري ثبتنام كرد. از چهرههاي سياس//ي ديگ//ري كه دي//روز ب//راي ثبتنام ب//ه س//اختمان وزارت كش//ور وارد شدند محمدعلي پورمختار، نماينده اصولگ//راي كبودرآهنگ و بهار بود. موس//يالرضا ثروت//ي ه//م از ديگر نمايندگان مجلس البته در دوره نهم بود كه در انتخابات رياستجمهوري ثبتنام كرد. س//يدمحمد كاش//اني فرزند سيدابوالقاسم كاشاني هم براي حضور در انتخابات رياستجمهوري اقدام به نامنويسي كرد. او نماينده دو دوره مجلس ش//وراي اسالمي است ك//ه در دوره اول از نطن//ز نماينده شده است.

در اين ميان خبر حضور قاليباف نيز نقل برخي رسانهها شد و به نظر ميرسيد اهالي رسانه براي خبرهاي خود به دنبال خ//وراك جديدي از سوي شهردار تهران هستند، همين هم دليل بر ش//ايعه حضور او براي نامنويسي ش//د كه البته خيلي زود اين خبر تكذيب شد

. حضور قاليباف براي كانديداتوري چند ماه است كه در هالهاي از ابهام قرار دارد و كس//ي نميداند باالخره شهردار تهران دم به تله ميدهد يا نه؟ شايد هم ثبت حضور احمدينژاد او را وادار كن//د ت//ا روز ديگ//ري به وزارت كش//ور بيايد تا رسانهها يك روز ديگر تيترشان حول اسم شهردار تهران بچرخد. هرچند او رسما اعالم كرده كه قصد كانديدا شدن نداشته و ن//دارد اما بعيد به نظر ميرس//د قاليباف، رييس//ي را براي مناظره با روحان//ي تنها بگ//ذارد. طبق برخي خبرها شنيده ميش//ود كه صادق خرازي رييس شوراي سياستگذاري حزب نداي ايرانيان قصد ثبتنام در انتخابات را دارد .

اژهاي، جانشين رييسي

ام//ا مردم همچن//ان منتظرند تا نامزدهاي مطرح جريان اصالحطلب و اصولگ//را به وزارت كش//ور بيايند تا خيالش//ان از بابت قطعي شدن حضور كانديداي خود راحت ش//ود. روحان//ي و رييس//ي دو كاندي//داي مطرح دوجريان اصالحطلب و اصوگرا هستند كه احتماال تا روز آخر مردم را منتظر خود ميگذارند.

حجتاالس//الم محس//نياژهاي ب//ه دنب//ال اس//تعفاي رييس//ي از هيات مركزي نظ//ارت بر انتخابات رياس//تجمهوري، جانشين او شد و اين نش//ان ميدهد كه رييس//ي قطعا تا شنبه به وزارت كشور براي ثبتنام ميآيد.

معاون پارلماني رييسجمهور هم درباره ثبتنام روحاني در انتخابات رياستجمهوري گفت: بايد از خود ايش//ان س//وال كنيد؛ م//ن معاون پارلماني رييسجمهوري هستم. از ايشان نپرس//يدم. وي درعين حال گف//ت: قاعدت//ا براي نيام//دن بايد دلي//ل آورد؛ براي آم//دن نيازي به دليل نيست.

رويه هم هميش//ه اين طور بوده كه روساي جمهور بعد از دوره اول، در دوره دوم به عنوان نامزد ثبتنام كردهاند؛ هر چند جواب را بايد خود رييسجمهور بدهد. اميري همچنين درباره حضور محمد ش//ريعتمداري در جلس//ات هيات دولت نيز گفت: ش//ريعتمداري چند جلسه است در دولت ش//ركت نميكن//د و صندلي ايشان خالي است. با اين وجود زمان ثبتنام روحاني با وجود حضور قطعي او در انتخابات نامشخص است.

اما س//تاد نامنويس//ي انتخابات رياس//تجمهوري كش//ور دي//روز همچنان ش//اهد حضور افراد عادي جامع//ه بود كه تجربه كار مديريتي و سياسي نداشتند. اين امر موجب واكنش آيتاهلل جنتي، دبير شوراي نگهبان ش//د. وي اظهار داشت: در روز اول ثبتن//ام 126 نفر به عنوان داوطلب رياس//تجمهوري ثبتنام كردهاند در حاليكه اغلب اين افراد شرايط الزم را دارا نيستند.

حض//ور افرادي كه حتي س//واد اندكي دارند و كمترين ش//رايط را براي پذيرش هر مسووليتي دارند به عنوان داوطلب رياستجمهوري تنها موجب زحم//ت نهادهاي اجرايي و انقالبي ميشود. با اين حال دادستان كشور نظر ديگري درباره حضور اين افراد داشت. وي بيان داشت: فضاي خوب و بانش//اطي ايجاد شده و هر كس از هر طيف، جريان و شهرستان ني//ز براي ثبتنام آمده و اس//تقبال زياد است.

بايد انتخابات رياس//تجمهوري بازارش خيلي داغ باشد كه مشتري زيادي دارد.

م//ردم نظام را از خود ميدانند و براي همين از ثبتنامها اس//تقبال كردهاند. در هيچ كجاي دنيا چنين وضعيت//ي وجود ن//دارد، البته همه اين وضعيت هم مطلوب نيست كه هر كس//ي ثبتنام كن//د زيرا برخي رسانهها به ويژه رسانههاي خارجي از اين مسايل سوءاستفاده ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.