اتهام مديران كانالهاي تلگرامي ضد امنيتي است

Jahan e-Sanat - - News -

س//خنگوي قوهقضاييه نس//بت به گفته رييسجمهور درخصوص عدم ارتكاب جرم ادمينهاي كانالهاي تلگرامي و سوال يك نماينده مجلس راجع به پاداش نجومي قوهقضاييه به كارمندان واكنش نشان داد. اواخر اسفندماه بود كه برخي مديران كانالهاي تلگرامي اصالحطلب بازداشت شدند و اين موضوع با واكنش رييسجمهور، نمايندگان مجلس واصحاب رسانه روبهرو شد. روحاني در نشست خبري خود اعالم كرد طبق پيگيرهاي وزرات اطالع//ات اين افراد جرمي مرتكب نشدهاند و اگر كسي از يك جناح حمايت كرد معنا ندارد كه به زندان رود. از طرفي محمود صادقي، نماينده اصالحطلب مجلس براساس گزارشي كه ديوان محاسبات ارائه داد سوالي را در صح//ن علني مجلس مط//رح كرد و در آن به تخلفات گسترده در نهادهايي كه مدعي مبارزه با حقوقهاي نجومي هستند، اشاره كرد و ميزان آن را ده برابر تخلفات حقوق نجومي دانست.باالخرهعلتبازداشتادمينهايكانالتلگرامياززبان سخنگوي قوهقضاييه مطرح و اتهام آنان مسايل ضدامنيتي اعالم شد. محسنياژهاي همچنين در پاسخ به سوال نماينده مجل//س درخصوص پ//اداش بيش از انتظ//ار قوهقضاييه به كارمندان گفت: گاهي اوقات انس//ان چنين حرفهايي را از برخي افراد ميشود كه نميداند بخندد يا بگريد و هر حرفي از هركسي شايسته نيست كه زده شود.

محسنياژهاي در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در بحث دستگيري ادمينهاي شبكههاي اجتماعي، رييسجمهور در نشست خبري اخير خود به نقل از وزير اطالعات بيان كردند كه اين افراد جرمي را مرتكب نشدهاند، در رابطه با جرم اين افراد و نحوه دستگيري آنها توضيح دهيد، اظهار كرد: برخي از اين افراد به اتهام مسايل ضد امنيتي و بعضي هم عالوه بر مسايل ضدامنيتي به دليل ارت//كاب به جرائم خالف عفت عمومي و انتش//ار مطالب مس//تهجن دستگير ش//دهاند و براساس گزارشات رسمي اين مطالب در پروندههاي ايش//ان مطرح شده است. وي افزود: دادستان طبق موازين قانوني نسبت به دستگيري اين افراد اقدام كرده است و تعدادي از اين افراد بازداشت هستند و در مرحله رسيدگي دادسرايي است. معاون اول دس//تگاه قضا خاطرنش//ان كرد: علي القاعده جناب آقاي رييسجمهور كه اطالعات حقوقي دارند، ميدانند مرجع صالح براي اينكه كسي مرتكب جرم شده است يا نه وزير اطالعات نيست. يك زماني بنده هم وزير اطالعات بودم و لذا مرجع صالح به عنوان اينكه بگويد كس//ي مجرم است يا نيس//ت، وزير اطالعات نميباشد. محسنياژهاي گفت: درخص//وص اين پرونده خاص مطالبي در مورد خود وزير اطالعات مطرح است كه طبعا حتي ايشان نميتواند در اين پرونده اظهارنظر كند و گزارشي تهيه نمايند. وي تصريح كرد: در هر صورت اتهام اين افراد مسايل ضد امنيتي است و بعضي از آنها نيز به اتهام انتشار مطالب مستهجن و خالف عفت عمومي بازداشت هستند.

سخنگوي قوهقضاييه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه محمود صادقي نماينده مجلس شوراي اسالمي و عضو فراكسيون اميد اخيرا گفته است كه قوهقضاييه مازاد بر قانون مبلغ 285 ميليارد تومان را به عنوان پاداش به كاركنان خود پرداخت كرده است كه در واقع ده برابر بيش از حقوقهاي نجومي و گفته اس//ت كه اين كار تخلف است، نظر شما به عنوانمعاوناولوسخنگويقوهقضاييهدراينزمينهچيست؟ اظهار كرد: حقيقتا گاهي اوقات انسان چنين حرفهايي را از برخي افراد ميشود كه نميداند بخندد يا بگريد و هر حرفي از هركسي شايسته نيست كه زده شود.

محسنياژهاي بيان داشت: اين مطلب با عنوان پرداخت اين مبلغ تحت عنوان پاداش صحيح نيست و كذب محض است. براساس بند 10 ماده 68 قانون )خدمات كشوري( بسياري از دستگاهها از جمله قوهقضاييه از چندين سال قبل ميتوانستند تحتشرايطوضوابطيمبالغيرابهحقوقكاركنانخوداضافه كنن//د كه قوهقضاييه نيز در اين خصوص اقدام كرد. معاون اول دستگاه قضا اضافه كرد: طبق مصوبه دولت و طبق ساير شرايطي كه اين بند قانوني پيشبيني كرده است از اواخر سال 92 مبلغي را به هر يك از افراد در فيشهاي حقوقي شان به صورت رسمي طبق قانون، مصوبه دولت و اصالحات بعدي آن اضافه كردند كه البته به هيچوجه عنوان پاداش نداشته و ندارد و اين موضوع كذب محض است. وي ادامه داد: ثانيا اين موضوع اختصاص به قوهقضاييه ندارد و بعضي از دستگاههاي دولتي از اين مواد قانوني استفاده كردهاند. همين اخيرا يعني اواخر اس//فندماه سال 95 هم دولت مجددا يك مصوبهاي را براساس اين بند گذرانده كه هر دستگاهي با آن شرايطي كه دارد اگر بتواند به كارمندان خود طبق ميزاني كه در اين قانون آمده اضافه كند، انجام دهد. محسنياژهاي خاطرنشان كرد: بنابراين اوال، پاداش نبوده اس//ت، ثانيا، به هيچ وجه خارج از حد مجاز قانوني نبوده است و ثالثا، همه شرايطي كه در قانون پيشبيني شده، رعايت شده است.

س//خنگوي قوهقضاييه تصريح كرد: اينكه گفتهاند ده براب//ر حقوقهاي نجومي بوده اس//ت بايد گفت ميدانيد كه كاركنان قوهقضاييه تا قبل از اين افزايش جزء ش//ايد كارمنداني بودند كه حقوقهاي آنها تقريبا اگر نگوييم جزو پايينترين حقوقها بوده بلكه در رديف پايينترينها بوده اس//ت. محسنياژهاي افزود: كل اين حقوقها را اگر جمع كنيد ش//ايد 57 ميليون تومان هم نش//ود. برخي در يك م//اه فقط پاداش و اضاف//ات آن حدود 57 ميليون تومان بوده اس//ت و در آنجا هم عنوان شد كه جزو سرمايههاي نظام و افراد اينچنيني هس//تند. اين كجا و آن كجا و ده برابر كجا؟

وي در پاس//خ به س//وال ديگري مبني بر اينكه همين نماينده مطلبي را عنوان كرد كه اخيرا رييس يكي از قوا هياترييس//ه مجلس را فراخواند و به تصويب تبصره 21 كه مربوط به سپردهگذاريهاي دستگاههاي اجرايي است اعتراض كرد نظر شما چيست؟ تصريح كرد: بله من هم اين مطلب را خواندهام كه يكي از سران قوا هياترييسه مجلس را فراخوان//ده اس//ت اين مطلب هم مطلق//ا صحت ندارد. معاون اول دستگاه قضا بيان داشت: بسياري از نمايندگان مجلس بعضا فراكسيونها، روساي كميسيونها و گاهي از هياترييسه خدمت روساي قوا ميرسند از جمله خدمت رييس قوهقضاييه ميرس//ند و مطالبي مطرح ميش//ود و ممكن اس//ت نقطه نظراتي نمايندگان يا رييس دستگاه قضايي داش//ته باشند. محسنياژهاي در پايان يادآور شد: اگر كساني به عنوان اينكه فشار آورند و فكر ميكنند كه با اين فشارها و فضاسازيها قوهقضاييه نسبت به برخورد با مفسدين كوتاه خواهد آمد حتما بدانند كه اشتباه ميكنند و ما به هيچ وجه كوتاه نخواهيم آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.