جهتگيري اصلي دستگاههاي اجرايي استقرار نظام آمارهاي ثبتي است

Jahan e-Sanat - - News -

پايگاه اطالعرساني دولت- رييسجمهور با تشكر از مركز آمار ايران و همه كساني كه در برگزاري شايسته سرشماري سال 1395 مشاركت داش//تند، جهتگيري اصلي مركز آمار و دستگاههاي اجرايي را استقرار نظام آمارهاي ثبتي دانست و همه دستگاههاي اجرايي را به همكاري در جهت دستيابي به اين هدف مهم توصيه كرد. حسن روحاني تصريح كرد: نتايج سرشماري به مديران قدرت پيشبيني و تحليل روندها و برنامهريزي براي آينده ميدهد. براساس سرشماري صورتگرفته، جمعيت كل كشور معادل 79 ميليون و 926 هزار و 270 نفر است كه 51 درصد آن را مردان و94 درصدآنرازنانتشكيلميدهند.ميزانباسواديكشوردرجمعيت باالي ش//ش س//ال به 90/9 درصد و در جمعيت 10-49 سال به 94/7 درصد رسيده است كه بيشترين ميزان رشد آن مربوط به سالهاي 90 تا 95 گزارش شده است. در ادامه هيات وزيران با اصالح سند راهبردي خدماترساني به رزمندگان موافقت كرد. به موجب اين اصالحيه، وزير كش//ور و رييس س//ازمان اداري و استخدامي به تركيب اعضاي شوراي هماهنگياجرايسنديادشدهافزودهشدند.همچنينهياتوزيرانمصوب كردبدهيشركتمادرتخصصيخدماتكشاورزيبهبانككشاورزيناشي از تكاليف قانوني مقرر در آييننامه اجرايي قانون بودجه سال 1386 كل كشور، بابت اصل و سود تسهيالت دريافتي به حساب بدهي دولت منتقل شود. هيات وزيران به وزارت جهاد كشاورزي نيز اجازه داد نسبت به انجام مذاكره، پيشامضا )پاراف( و امضاي موقت موافقتنامه همكاري در زمينه بهداش//ت دام و دامپزش//كي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري فدرال برزيل و دولت جمهوري ارمنستان اقدام نمايد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.