اتحاديه اروپا چشمان خود را بر واقعيات حقوق شهروندي ايران بسته است

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا-سخنگويوزارتامورخارجهتمديدتحريمهاييكجانبهاتحاديه اروپا عليه ايران به بهانه نقض حقوق بش//ر را سياستي شكستخورده و ناكارآمد دانست و گفت: اين اتحاديه چشمان خود را بر واقعيات حقوق شهروندي ايران بسته است.

وي اضاف//ه كرد: جمهوري اس//المي اي//ران روند تكراري و ناس//الم برخوردهاي دوگانه، سياس//ي و سوءاستفاده ابزاري از حقوق بشر توسط اتحاديه اروپا از جمله تمديد تحريمهاي يكجانبه غيرمش//روع به بهانه نقض حقوق بشر كه سياستي شكستخورده و ناكارآمد است را محكوم ميكند. متاسفانه اتحاديه اروپا نشان داده كه درك درست و واقعبينانهاي از وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران ندارد و با برخوردهاي كامال سياسي، چشمان خود را بر واقعيات مربوط به حقوق شهروندي در نظام مردمساالري ديني در ايران بسته است. سخنگوي وزارت امور خارجه تصريح كرد: جمهوري اس//المي ايران فارغ از اين قبيل وارونهنماييها و جوسازيها به مسيرش در حفظ و ارتقاي حقوق شهروندان خود براساس اصول مترقي اسالمي و قانون اساسي ادامه خواهد داد. روز گذشته شوراي اتحاديه اروپا در بيانيهاي تحريمهاي حقوق بشري عليه ايران كه شامل منع سفر و مسدود شدن داراييها عليه 82 فرد و يك موسسه ميشود را يك سال ديگر تمديد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.