بيانيه رسمي كشورهاي گروه 7 از برجام

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- وزراي خارجه كش//ورهاي گروه هفت با انتشار بيانيهاي رسمي اعالم كردند كه اين گروه از برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( حمايت ميكند. در متن اين بيانيه آمده است: ما از برجام به عنوان بخش مهمي از رژيم عدم اشاعه جهان حمايت ميكنيم. اجراي كامل و پيوس//ته برجام براي اطمينان از ماهيت صلحآميز برنامه هستهاي ايران امري ضروري اس//ت. وزراي خارجه گروه هفت ضمن تاكيد بر لزوم اجراي كامل و پيوسته تعهدات از سوي همه طرفها از تالشهاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي (IAEA) در انجام وظيفه دشوار خود در ايران حمايت كردند. در ادامه اين بيانيه آمده است: ما قويا از انجام آزمايشهاي موشكي بالستيك كه با قطعنامه 2231 سازمان ملل در تضاد است ابراز ناخرسندي ميكنيم. از ايران ميخواهيم كه با كمك به تالشها براي دستيابي به راهحل سياسي در سوريه، عراق، يمن و ديگر بخشهاي منطقه نقش كليدي را در خاورميانه بازي كند و در جهت جلوگيري و مقابله با تروريسم و گسترش اقدامات خشونتآميز با ديگر كشورها همكاري كند. وزراي خارجه كشورهاي آمريكا، كانادا، انگليس، ايتاليا، فرانس//ه، آلمان و ژاپن از همه طرفها و به خصوص دولت اسد و حاميان آن )ايران و روسيه( خواست اجازه دهند كمكهاي حقوق بشري الزم، مداوم و كافي به افراد نيازمند برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.