ترور رييسجمهور ايران در روز انتخابات

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- وزير جنگ رژيم صهيونيس//تي با اش//اره ب//ه ترور يكي از فرماندهان حماس گفته است كه متعجب نخواهد شد اگر رييسجمهور ايران در جريان مبارزات انتخابات رياستجمهوري در ماه آينده ترور شود. آويگدور ليبرمن، وزير جنگ رژيم صهيونيستي در مصاحبهاي با روزنامه »يديعوت آحارونوت« مدعي شد كه يكي از اعضاي جنبش مقاومت فلس//طين )حماس( در ترور م//ازن الفقهاء، رهبر جديد آن دست داشته است. اين در حالي است كه حماس، موساد را عامل اين ترور معرفي ميكند.

مازنالفقها،يكيازفرماندهان»يگانهايعزالدينقسام«شاخهنظامي حماس، شامگاه جمعه چهارم فروردين سال گذشته در برابر خانه خود در غزه ترور شد. سران حماس گفتهاند: همه شواهد و نحوه عملكرد در سوءقصد به مازن الفقها نشان ميدهد كه اين سوءقصد تنها ميتوانسته كار موساد باشد. ليبرمن در ادامه مدعي شد: تعجب نخواهم كرد اگر جريان انتخابات در ايران در 19 مي 29) ارديبهش//ت( فردي حس//ن روحاني، رييسجمهور ايران را ترور كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.